6410-Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Localitzat en vores de fonts i rierols i depressions on s'entolla l'aigua. Es tracta d'herbassars constituïts principalment per plantes graminoides, sovint amb dominància d’alba roja, de 80 a 100 cm d’alçària, densos i atapeïts. D’un verd franc a l’estiu i d'un torrat intens a la tardor, característic de la gramínia dominant.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
37.311 Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i basòfils, de la muntanya mitjana ALP
37.312 Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i neutroacidòfils, de la muntanya mitjana ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus centrals i territoris ausosegàrric i olositànic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
11,42 ha
41
0,28+-0,69
0
25,57
10,89

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes absent
20,78 ha
0,04
19,82
9,12
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120003 - Serra Cavallera absent
1,49 ha
0,02
1,42
0,65
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,65 ha
0
0
0,62
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0,86 ha
0
0
0,82
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
2,92 ha
0,01
25,57
2,79
0,15
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Inadequada Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.311 14 1
37.312 14 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura
B01.02 Aforestació i noves plantacions (pollancredes).
D01 Ampliació o construcció de noves vies de comunicació.
G02.10 Noves infraestructures en ambients de muntanya amb l'augment de freqüenciació humana associada.
H01 Contaminació d'aigües superficials i freàtiques.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, canalitzacions, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
11 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la proporció de la superfície de l'hàbitat existent als herbassars
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc.).
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
- Regulació de la fertilització del sòl.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Desfavorable: disminució de un 1% de la sup. En 5-10 anys.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Marinas et al. (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
ha i % d'àrea desapareguda
Metodologia:
GIS i transsectes de 25m
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: disminució de un 1% de la sup. En 5-10 anys.