6430-Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions de grans herbes vivaces de fulla plana d'ambients humits. Molt diverses pel que fa a la composició florística i a les espècies dominants.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
37.71 Herbassars i vels de plantes enfiladisses, subnitròfils, de les vores d'aigua ALP
37.72 Herbassars subnitròfils de marges i clarianes forestals, en indrets ombrejats i frescals de la muntanya mitjana ALP
37.82 Herbassars graminoides, sovint dominats per Calamagrostis arundinacea, de vessants solells de l'estatge subalpí ALP
37.83 Herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí dels Pirineus i del Montseny ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
37c Herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí dels Pirineus

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Pluriregional, més comuna als Prepirineus i territori catalanídic septentrional. Més local als territoris olositànic, catalanídic meridional, sicòric i ausosegàrric.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
20,91 ha
90
0,23+-1,11
0
34,15
33,1
75 localitats
+-
12

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes absent
1 localitats
0
0
0
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
0,03 ha
0
0,14
0,05
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
0,73 ha
0,01
3,49
1,16
0,01
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
0,05 ha
0
0,24
0,08
0
ES5110025 - Riu Congost segura
1,61 ha
0,45
7,7
2,55
0,02
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120003 - Serra Cavallera absent
6 localitats
0
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
6 localitats
ES5120012 - Les Guilleries segura
1,13 ha
0,01
5,4
1,79
0,01
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
1 localitats
ES5120021 - Riu Fluvià segura
3,59 ha
0,29
17,17
5,68
0,04
ES5130003 - Alt Pallars pendent confirmació
6 localitats
0
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Favorable Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.71 10 3
37.72 13 1
37.82 17 4
37.83 21 2

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
B01 Increment i expansió de la masa forestal.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01 Noves edificacions i vivendes.
F04 Recol·lecció de flors silvestres.
J02.05 Minva dels corrents d'aigua per captacions, drenatges, desviaments de curos o canvis en el terreny.
J02.10 Neteges de marges i cursos d'aigua.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat.
L08 Grans riuades.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
165 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Regulació de la roturació de marges de bosc per augmentar pastures i conreus on hi hagi enclavaments rellevants d’aquest hàbitat.
- Control dels abocaments agraris i/o urbans per tal de disminuir les elevades taxes de nutrients
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Regulació de la realització de desbroçades on l'hàbitat és present.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
- Control i neteja dels residus derivats de les activitats ramaderes que puguin eutrofitzar les aigües
Control d'espècies exòtiques
- Establiment de mecanismes per frenar l'expansió d'espècies vegetals al•lòctones i per evitar que passin a formar part de la composició florística d’aquest hàbitat.
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
- Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Humitat i nitrificació del sòl
Unitats:
N i HR
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i percentatge (%)
Unitats:
Nre. Espècies i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: