6510-Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats de dall tendrals i esponerosos, molt rics florísticament, en què abunden les herbes graminoides, que solen fer diversos estrats. Tenen un aspecte molt diferent segons l’època de l’any: rasos a l’hivern i alts i ufanosos a final de primavera, quan les plantes es troben en plena florida. A l'inici de primavera sol destacar-hi la florida dels pixallits i, a final d’estiu, la de la pastanaga borda. En general es dallen a l'estiu, i en general es deixen pasturar cap a la tardor.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
38.23 Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà ALP
38.24* Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
38b Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, principalment dels Pirineus
38c Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris ruscínic, catalanídic septentrional i Prepirineus.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
4084,59 ha
218
18,74+-72,85
0,15
12,65
19,48

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
190,08 ha
0,33
0,42
0,91
0,09
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
272,7 ha
2,52
6,68
1,3
1,41
ES0000022 - Aigüestortes segura
39,97 ha
0,07
0,01
0,19
0
ES5110001 - Massís del Montseny segura
3,38 ha
0,01
0,08
0,02
0,02
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
73,44 ha
0,26
1,8
0,35
0,38
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
1,41 ha
0,42
0,03
0,01
0,01
ES5110009 - Riera de Merlès segura
1,92 ha
0,06
0,05
0,01
0,01
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
2,78 ha
0,01
0,07
0,01
0,01
ES5120003 - Serra Cavallera absent
166,48 ha
2,61
0,79
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
24,11 ha
0,16
0,59
0,11
0,12
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
16,76 ha
2,15
0,41
0,08
0,09
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
12,82 ha
2,83
0,31
0,06
0,07
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
1,72 ha
0,42
0,46
0,01
0,1
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
504,15 ha
0,65
1,6
2,4
0,34
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
0,83 ha
0,38
0,02
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
8,75 ha
0,07
0
0,04
0
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri absent
2,31 ha
0,18
0,01
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
2,13 ha
0,06
0,06
0,01
0,01
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
4,69 ha
0,05
0,02
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1,84 ha
0
0,05
0,01
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desfavorable Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

38.23 11 3
38.24* 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A02 Abandonament de les pràctiques tradicionals i transformació en cultius farratgers (mescla de gramínies i lleguminoses).
A03.03 Abandonament de la sega que permet l'evolució de l'hàbitat cap a estadis més forestals.
A04.01 Pasturatge intensiu - Increment de la càrrega ramadera que fa que tan sols les espècies molt productives persisteixin.
A08 Ús de fertilitzants inorgànics i purins.
A10 Concentració parcel·lària
E01 Urbanització en zones d'interès turístic.
G02.01 Camps de golf
G02.08 Càmping i caravanes
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
4084 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbustiva per sota el 1% de la superfície ocupada per l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000022 Aigüestortes
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5110009 Riera de Merlès
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa
ES5120009 Basses de l'Albera
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5130003 Alt Pallars
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5140011 Sistema prelitoral meridional

Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Foment de la fertilització orgànica.
P - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i percentatge (%)
Unitats:
Nre. Espècies i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Favorable: no reducció o increment. Desfavorable: reducció de més del 5%.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Cobertura arbustiva
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 10x10m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbustiva <1% de la superfície ocupada per l'hàbitat. Desfavorable: >5%.