7210*-Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Herbassars d’1 a 2 m d’alçària, densos i poc rics florísticament, dominats per la mansega i per altres ciperàcies que vegeten amb la base submergida dins l’aigua bona part de l’any.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
53.33 Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
53c Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat en enclavaments aigualosos dels territoris ruscínic, catalanídic, sicòric i dels Prepirineus centrals.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
346,51 ha
42
8,25+-31,38
0,01
96,12
100
30 localitats
+-
10

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
311,61 ha
0,64
89,93
89,93
12,29
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
3,51 ha
0,38
1,01
1,01
0,14
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
1 localitats
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
14,02 ha
1,32
4,05
4,05
0,55
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
1 localitats
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana pendent confirmació
ES5130030 - Estanys de Basturs segura
0,98 ha
2,65
0,28
0,28
0,04
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
0,78 ha
0,02
0,23
0,23
0,03
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140004 - Sèquia Major segura
1,86 ha
3,87
0,54
0,54
0,07
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
1 localitats
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
1 localitats
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
0,3 ha
0
0,09
0,09
0,01
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

53.33 13 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 El sobrepastoreig no permet el desenvolupament vertical de la mansega, tot i que amb una densitat adequada n'afavoreix el manteniment.
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics
B01 Aforestació i noves plantacions (pollancredes).
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
E01 Noves edificacions i vivendes.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Neteges de marges i cursos d’aigua colindants.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
72 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5130030 Estanys de Basturs
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140004 Sèquia Major
ES5140011 Sistema prelitoral meridional

Gestió preventiva
P - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Establiment de mecanismes per frenar l'expansió d'espècies vegetals al•lòctones i per evitar que passin a formar part de la composició florística d’aquest hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Furgades i alçada plantes rasurades/m2
Metodologia:
Transsectes.
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Qualitat de l'aigua
Unitats:
Tº, mm pluja,ph, conductivitat, carboni dissolt, , etc.
Metodologia:
Estacions de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Metodologia:
parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: