7230-Molleres alcalines

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions dominades per herbes vivaces graminoides, especialment del gènere Carex, fent bonys isolats entremig dels quals hi circula l’aigua, o bé cobrint totalment el sòl en forma de gespa densa totalment xopes, on creixent espècies adaptades a l'entollament.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
54.24 (+ 54.2A) Molleres alcalines dels Pirineus ALP
54.26 Molleres de Carex nigra de tendència alcalina ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
54a Molleres de Carex davalliana,... alcalines, dels Pirineus

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat més propi de la regió alpina. A la regió mediterrània es localitza puntualment als Prepirineus (Berguedà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
2,57 ha
2
1,28+-1,82
0
100
1,98
7 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3,33 ha
0,01
0
2,56
0
ES0000022 - Aigüestortes absent
17,79 ha
0,03
13,68
1,12
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
2,57 ha
0,04
100
1,98
1,25
ES5130003 - Alt Pallars absent
58,28 ha
0,08
44,8
3,66
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

54.24 (+ 54.2A) 17 3
54.26 16 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (principalment de vacum). Una freqüentació excessiva compacta molt el sòl i desfà l'estructura de la coberta vegetal.
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Una càrrega ramadera adequada és fonamental per evitar la colonització d'espècies arbustives o arbòries.
A08 Ús de fertilizants
B02.01 Aforestacions.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals
J02.05 Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
J02.10 Neteges de marges, cursos d’aigua o camins.
K01.01 Erosió - També compactació del sòl.
K02.03 Eutrofització (natural) - Per augment de la contaminació de les aigües.
M01 Canvis en les condicions abiòtiques - Disminució del nivell freàtic amb variacions de les característiques hídriques al sòl degut a l'augment de períodes llargs de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Font:
CTFC (2012)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
3 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5110004 Serra de Catllaràs

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Establiment de mecanismes per frenar l'expansió d'espècies vegetals al•lòctones i per evitar que passin a formar part de la composició florística d’aquest hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets envaïts per espècies colonitzadores.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
- Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements, furgades i alçada plantes rasurades/m2
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Dades de qualitat de l'aigua
Unitats:
Tº, mm pluja,ph, conductivitat, carboni dissolt, , etc.
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència i abundància
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: