8110-Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Tarteres de pedra menuda o mitjana, colonitzades per herbes vivaces de mida més aviat petita.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
61.1113 Tarteres silícies amb Oxyria digyna, poc mòbils, dels obacs dels estatges alpí i subnival ALP
61.12 Pedrusques i clapers silicis, amb Epilobium collinum, Galeopsis spp.... de l'estatge montà ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
61a Pedrusques i clapers silicis, amb Epilobium collinum, Galeopsis pyrenaica,... de l'estatge montà

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori catalanídic septentrional (Montseny) i puntualment al meridional (PENIN de Poblet i Ports).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
241,28 ha
28
8,62+-12,1
0,01
98,78
25,77

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes absent
140,55 ha
0,25
15,01
ES5110001 - Massís del Montseny segura
210,32 ha
0,72
87,17
22,47
ES5130003 - Alt Pallars segura
17,35 ha
0,02
8,1
1,85
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
6,2 ha
0,02
2,57
0,66
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
2,27 ha
0
0,94
0,24

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

61.1113 16 4
61.12 14 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment del senderisme en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Pas freqüent de ramats domèstics, salvatges o de persones.
K01.01 Erosió

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
241 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5130003 Alt Pallars

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia fina de l'hàbitat i impulsar estudis sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les roques.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Qualitat del sòl (pedregositat)
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: