8310-Coves no explotades pel turisme

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Cavitats subterrànies poc o molt profundes, de desenvolupament horitzontal (coves) o vertical (avencs), sovint formades per diversos pous i galeries interconnectades. Són refugi de nombrosos microorganismes i animals d'interès, de vegades endèmics o de distribució molt restringida. A la boca de la cavitat o poc més endins, fins allà on arriba la llum, hi poden créixer espècies vegetals.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
65.4 Coves i avencs ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es localitzen a tota la regió mediterrània; dels Pirineus al territori catalanídic meridional.
Font: Vigo et al. (2008)

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
ES0000022 - Aigüestortes pendent confirmació
ES5110001 - Massís del Montseny pendent confirmació
ES5110005 - Sistema transversal Català pendent confirmació
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110011 - Serres del litoral septentrional pendent confirmació
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat pendent confirmació
ES5110013 - Serres del Litoral central pendent confirmació
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines pendent confirmació
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser pendent confirmació
ES5120003 - Serra Cavallera pendent confirmació
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa pendent confirmació
ES5120007 - Cap de Creus pendent confirmació
ES5120008 - Estany de Banyoles pendent confirmació
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter pendent confirmació
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc pendent confirmació
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan pendent confirmació
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats pendent confirmació
ES5140008 - Muntanyes de Prades pendent confirmació
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

65.4 10 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Nitrificació per acumulació d'excrements i erosió del sòl quan el ramat es concentra a l'interior de les coves, a l'entrada o en petits espais adjacents dels sistemes endocàrstics.
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Aport de substàncies contaminants a les aigües d'infiltració.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans - Alteren les zones de recàrrega de l'aquífer com la zones de descàrrega.També comporta processos de contaminació lligats a activitats puntuals (fosses sèptiques,etc.).
E03 Abocaments il·legals de residus.
G01.04.02 Espeleología. L'excessiva freqüentació pot arribar a alterar el component biològic i els equilibris naturals d'aquests fràgils ecosistemes.
J02.07 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SECUNDARIS
-
Procurar aturar l'expansió de patògens o espècies invasives com el moonmilk (provocat pel bacteri Macromonas bipunctata)
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic.
Vigilància
- Vigilància i establiment de sancions per evitar l'abocament de residus.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració de les coves degradades.
Conservació de processos - geològics
P - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.).
Regulació de l'ús públic
P - Regulació de la presència humana a les coves.
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Diversitat i abundància de quiròpters
Unitats:
Nre. d'individus vistos
Metodologia:
Comptatges visuals o auditius (estiu, tardor i hivern)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Cobertura de moonmilk
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Cobertura de vegetació i molses a la superfície
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Temperatura, HR i CO2
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Temperatura, HR i concentració de CO2 mitjana
Unitats:
ªC, HR, CO2, etc..
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: