9160-Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos densos, en què l’estrat arbori és dominat pel roure pènol o format per una barreja de caducifolis amb freixes i tells, però també cirerers, omes, trèmols, aurons, etc. L’estrat arbustiu, sovint dominat pels avellaners, conté també sanguinyol, roser repent, boneter i, fins i tot, boix en els ambients més secs. L’estrat herbaci, força ric, inclou algunes espècies de floració vernal.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.291* Boscos de roure pènol (Quercus robur), higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics ALP
41.292* Boscos mixts de roure pènol, freixe, tells...higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics ALP
41.4148* Boscos mixtos amb abundància d'auró blanc (Acer campestre), mesòfils i eutròfics, de la Catalunya central

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41d Boscos caducifolis mixts amb roure pènol (Quercus robur), o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus orientals (vall del Ter, entre Ripoll i Sant Pau de Segúries, i alta Garrotxa) i territori olositànic (pla d’Olot i àrees properes).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1559,22 ha
89
17,52+-28
0,06
62,37
36,39

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
0,49 ha
0
0,03
0,01
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
8,02 ha
2,37
0,51
0,19
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
116,26 ha
0,3
7,46
2,71
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
664,37 ha
4,37
42,61
15,51
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
20,85 ha
5,09
11,63
4,23
ES5120021 - Riu Fluvià segura
2,01 ha
0,16
0,13
0,05

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.291* 20 4
41.292* 20 4
41.4148* 20 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia, especialment de cabrum i altes densitats d’ungulats salvatges i especialment de cérvol).
B01 Aforestació de boscos en camp obert - Potenciació d'espècies arbòries més productives amb el conseqüent desplaçament o disminució de l'hàbitat.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Roturacions. Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - El seu efecte s'accentua degut a la baixa regeneració de l'hàbitat.
E01.01 Zones de creixement urbà continu

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1559 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5120021 Riu Fluvià

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària.
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals.
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès.
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre, a poder ser amb una secció naturalitzada sense accés pel bestiar.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Estructura d'edat
Unitats:
% classes diamètriques
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Mesures de creixement
Unitats:
mm/any o R2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: