9240-Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos dominats pel roure valencià, pel roure africà o per algun dels híbrids que hi estan emparentats. Tenen el fullatge poc dens, de manera que l’estrat arbustiu és important, constituït sobretot per plantes adaptades a viure a mitja ombra. Al sotabosc s’hi fan un bon nombre d’espècies mediterrànies. Hi dominen les espècies nemorals, medioeuropees o submediterrànies, en bona part acidòfiles, però també n’hi ha un bon nombre de calcícoles.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.7713 Boscos de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa) MED
41.774 Boscos de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41n Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)
41o Rouredes de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris catalanídic, auso-segàrric i dels Prepirineus meridionals i més localment fins als orientals (alta Garrotxa).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
22947,66 ha
1697
13,52+-28,3
0,85
24,89
99,31

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
23,35 ha
0,04
0,1
0,1
0,01
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
6 ha
0,04
0,03
0,03
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
6 ha
0,04
0,03
0,03
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
33,35 ha
0,17
0,15
0,14
0,01
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
5,2 ha
0,07
0,02
0,02
0
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
7,6 ha
0,03
0,03
0,03
0
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
593,48 ha
3,02
2,59
2,57
0,27
ES5110019 - Carbassí segura
3,98 ha
1,64
0,02
0,02
0
ES5110021 - Riera de la Goda segura
5,07 ha
13,34
0,02
0,02
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
5,53 ha
0,25
0,02
0,02
0
ES5110023 - Riera de Clariana segura
5,81 ha
1,25
0,03
0,03
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
107,2 ha
0,28
0,47
0,46
0,05
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa absent
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0,05 ha
0,01
0
0
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
49,24 ha
0,06
0,21
0,21
0,02
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
16,27 ha
0,24
0,07
0,07
0,01
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
8,02 ha
0,04
0,28
0,28
0,03
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
978,31 ha
7,57
4,26
4,23
0,44
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
604 ha
5,98
2,63
2,61
0,27
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
1687,06 ha
5,2
7,35
7,3
0,76
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
468,54 ha
1,76
2,04
2,03
0,21
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
14,69 ha
0,16
0,06
0,06
0,01
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona segura
127,32 ha
3,55
0,55
0,55
0,06
ES5130028 - Ribera Salada segura
22,89 ha
0,41
0,1
0,1
0,01
ES5130030 - Estanys de Basturs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
385,59 ha
5,91
1,68
1,67
0,17
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
18 ha
0,85
0,08
0,08
0,01
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
157,78 ha
0,51
0,69
0,68
0,07
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
114,43 ha
0,59
0,5
0,5
0,05
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
206,38 ha
9,09
0,9
0,89
0,09

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.7713 18 1
41.774 20 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04
B Priorització de la productivitat en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B01 Substitució de l'hàbitat per pinedes de pinassa, pi roig o castanyedes.
B02.03 Pèrdua d'heterogenitat i augment d'espècies colonitzadores que poden limitar la regeneració natural.
B02.03 Eliminació del sotabosc
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Roturacions. Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
L09 Grans incendis forestals.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
El HIC 9240 inclou els hàbitats CORINE 41.7713 i 41.774, el primer està molt ben representat, però el 41.774 presenta superfícies molt reduïdes.
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
22948 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110011 Serres del litoral septentrional
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
- Establiment d'una freqüència aproximada de nou anys entre estassades.
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
- Recuperació de tècniques tradicionals d'aclarida al voltant dels arbres més productius per minimitzar la perturbació que suposen les estassades generals de l'estrat arbustiu.
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre, a poder ser amb una secció naturalitzada sense accés pel bestiar.
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: