9260-Castanyedes

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos densos, amb dominància del castanyer. La composició florística del sotabosc és molt diversa, segons els territoris i l'explotació forestal, però sempre amb presència d’espècies acidòfiles. Depenent del tipus d’explotació, tenim castanyedes grosses, amb arbres robustos i vells, o perxades (castanyedes de rebrot), amb plançons que surten de les soques tallades.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.9 Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41p Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Pirineus orientals i territoris ruscínic (a l'Albera), olositànic i catalanídic septentrional (a bona part de la comarca de la Selva) i central (muntanyes de Prades).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
15029,85 ha
717
20,96+-73,55
0,56
51,05
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110001 - Massís del Montseny segura
1694,9 ha
5,84
11,28
11,28
4,56
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
201,4 ha
0,71
1,34
1,34
0,54
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
3,81 ha
0,05
0,03
0,03
0,01
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
334,83 ha
1,72
2,23
2,23
0,9
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
406,35 ha
1,06
2,7
2,7
1,09
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
77,74 ha
0,51
0,52
0,52
0,21
ES5120007 - Cap de Creus segura
2,69 ha
0,02
0,02
0,02
0,01
ES5120010 - Les Gavarres segura
467,36 ha
1,64
3,11
3,11
1,26
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120012 - Les Guilleries segura
4132,23 ha
33,31
27,49
27,49
11,11
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
24,53 ha
0,27
0,16
0,16
0,07
ES5120014 - L'Albera segura
83,43 ha
0,51
0,56
0,56
0,22
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
13,59 ha
0,4
0,09
0,09
0,04
ES5120020 - Riu Llémena segura
0,3 ha
0,15
0
0
0
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
1,21 ha
2,36
0,01
0,01
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
227,77 ha
0,74
1,52
1,52
0,61

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.9 13 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
B Explotació intensa de les castanyedes.
B Abandonament de la gestió forestal amb finalitats productives.
B02.02 Tallades de selecció negatives, eliminació de tots els arbres
B02.03 Eliminació del sotabosc
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Perjudica la conservació del sòl.
I03.02 Contaminació genètica (plantes) - Substitució de peus de Castanea sativa, per individus híbrids per frenar l'avanç de les malalties (tinta).
K02 La gran capacitat rebrotadora del castanyer dóna lloc a soques amb problemes de vigor en el qual abunden els plançons deteriorats.
K04.03 Introducció de malalties (patògens microbians) (flora) - Xancre i tinta del castanyer.
L09 Grans incendis forestals.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
15030 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
P - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer)
- Incorporació de pràctiques fitosanitàries en la gestió forestal de l'hàbitat per prevenir el xancre (desinfecció d'eines, eliminació de restes malaltes,...).
Prevenció i lluita contra incendis
- Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rubio (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estructura i composició
Font:
0
Indicador:
Cobertura i densitat de l'estra arbori (FCC ) i índex foliar.
Unitats:
Nre peus/ha, AB i percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'inventari forestal de 10m de radi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rubio (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rubio (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
Rubio (2009)
Indicador:
Distància entre fragments
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rubio (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: