9380-Grevoledes

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos ombrívols, d’uns 5 a 10 metres d’alçària, dominats per grèvols, amb els quals solen barrejar-se, de manera esparsa, altres arbres, com ara teixos i blades. El sotabosc és força pobre, a causa de l’escassa llum que hi penetra, i sovint també per efecte del sòl pedregós i de les pertorbacions periòdiques (sobretot pluges torrencials). A l’estrat arbustiu s’hi solen fer peus dispersos de boix, galzeran i llor. Aquests boscos es troben en ambients semblants als de l’hàbitat 44.A75 (teixedes ibèriques).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
45.8 Grevoledes MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat cartografiat al territori catalanídic central (Montserrat i Sant Llorenç del Munt).
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6 localitats
+-
100
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
1 localitats
16,67
16,67
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
5 localitats
83,33
83,33

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

45.8 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
F04 Recol·lecció il·legal de boix grèvol.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
K01.01 Erosió
L09 Incendi (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
6 localitats
SECUNDARIS
-
Aconseguir que la proporció de sexes sigui de 0,8:1 a 1:0,8
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Delimitació
P - Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Prevenció i lluita contra incendis
- Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals.
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >30 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Sagrario (2009)
Indicador:
Estructura de sexes
Unitats:
Relació
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: 0,8:1 a 1:0,8
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
Sagrario (2009)
Indicador:
Distància entre fragments
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Sagrario (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: