9580*-Boscs mediterranis de Taxus baccata (*)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosquets de teixos, generalment ombrívols i amb sotabosc format en bona part per plantes mesòfiles.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
42.A75 Teixedes ibèriques MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
42ae Teixedes

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus i territoris olositànic i catalanídic. Algunes de les teixedes més representatives de Catalunya es situen a les zones d'obaga de l’Alta Garrotxa, del Paratge Natural de Poblet, de la serra de Llaberia i de les serres de Cardó i dels Ports.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
14,87 ha
5
2,97+-1,94
0
100
99,93
44 localitats
+-
63,64
93,62

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110001 - Massís del Montseny segura
2 localitats
4,26
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
1 localitats
2,13
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
1,62 ha
0,02
10,89
10,89
0,26
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
2 localitats
4,26
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines puntual
3 localitats
6,38
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
1 localitats
2,13
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
1 localitats
2,13
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0,89 ha
0
5,99
5,98
0,14
ES5130028 - Ribera Salada segura
1 localitats
2,13
ES5140005 - Serra de Montsià segura
1 localitats
2,13
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix puntual
2 localitats
4,26
ES5140008 - Muntanyes de Prades puntual
5 localitats
10,64
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia puntual
6 localitats
12,77
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
12,36 ha
0,02
83,12
83,06
1,99
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
3 localitats
6,38

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

42.A75 16 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
L09 Incendi (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
15 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir poblacions de > 10 peus/ha de >20 de dn i que més del 50% de plàntules estiguin sota les seves capçades
-
Aconseguir que les espècies característiques o endèmiques de la comunitat representin >10% de les espècies presents a l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5140011 Sistema prelitoral meridional

Delimitació
- Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació de Robinia pesudoacacia i Ailanthus altisima, entre d'altres, en zones forestals i riberenques
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
0
Indicador:
Densitat i estructura d'edats
Unitats:
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Inexistencia de femelles, nul reclutamient (tots els exemplars amb dn> 20 cm) o població<10 peus
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Serra (2009)
Indicador:
Densitat i estructura d'edats
Unitats:
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
inexistencia de femelles, nul reclutamient (tots els exemplars amb dn> 20 cm) o població<10 peus
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Serra (2009)
Indicador:
Densitat d'ocells
Unitats:
ocells frugívors/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Serra (2009)
Indicador:
Densitat d'ungulats i micromamífers
Unitats:
Nre individus/trampes nit i nre. Excrments/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència d'espècies característiques: favorable >10%. Desfavorable: ausència i presència de plantes nitròfiles.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: