Hàbitats

Buscador d'hàbitats

Nom :
Medi :
Regió:
 

 


79 registres

Codi HIC
Nom
Medi Prioritari Regió
+info
1120* Alguers de posidònia marí Prioritari MED
veure fitxa
1130 Estuaris terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1150* Llacunes costaneres terrestre Prioritari MED
veure fitxa
1160 Grans cales i badies d'aigües somes terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals marí No prioritari MED
veure fitxa
1210 Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1320 Espartinars terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) terrestre No prioritari MED
veure fitxa
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant terrestre Prioritari MED
veure fitxa
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
2110 Dunes movents embrionàries terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2190 Depressions humides interdunars terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses terrestre Prioritari MED
veure fitxa
2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues terrestre No prioritari MED
veure fitxa
2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre terrestre Prioritari MED
veure fitxa
3120 Aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades, amb Isoetes spp., en terrenys generalment arenosos del Mediterrani occidental terrestre No prioritari MED
veure fitxa
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3170* Basses i tolls temporers mediterranis terrestre Prioritari MED
veure fitxa
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi terrestre No prioritari MED
veure fitxa
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion terrestre No prioritari MED
veure fitxa
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
4060 Matollars alpins i boreals terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics terrestre No prioritari MED
veure fitxa
5410 Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental terrestre No prioritari MED
veure fitxa
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
7230 Molleres alcalines terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8310 Coves no explotades pel turisme terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
8330 Coves marines submergides o semisubmergides marí No prioritari MED
veure fitxa
9120 Fagedes acidòfiles terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9130 Fagedes neutròfiles terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion terrestre Prioritari MED
veure fitxa
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
9230 Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica) iberoatlàntics terrestre No prioritari MED
veure fitxa
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9260 Castanyedes terrestre No prioritari MED
veure fitxa
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) terrestre No prioritari MED
veure fitxa
9330 Suredes terrestre No prioritari MED
veure fitxa
9340 Alzinars i carrascars terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9380 Grevoledes terrestre No prioritari MED
veure fitxa
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) terrestre Prioritari MED
veure fitxa
9540 Pinedes mediterrànies terrestre No Prioritari MED
veure fitxa
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) terrestre Prioritari MED
veure fitxa