Espècies

Buscador d'espècies

Nom científic :
Nom català :
Grup:
Regió:
 

 


32 registres

Nom científic
Nom català
Grup Prioritat Regió
+info
Austropotamobius pallipes Cranc de riu INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Barbastella barbastellus Ratpenat de bosc MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Barbus meridionalis Barb de muntanya PEIXOS No prioritari ALP veure fitxa
Buxbaumia viridis FLORA No prioritari ALP veure fitxa
Callimorpha quadripunctaria INVERTEBRATS Prioritari ALP veure fitxa
Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Cottus gobio Cavilat PEIXOS No prioritari ALP veure fitxa
Cypripedium calceolus Sabateta de la Mare de Déu FLORA No prioritari ALP veure fitxa
Chondrostoma toxostoma Madrilla PEIXOS No prioritari ALP veure fitxa
Dracocephalum austriacum FLORA No prioritari ALP veure fitxa
Eriogaster catax INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Euphydryas aurinia INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Galemys pyrenaicus Almesquera MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Graellsia isabelae Graelsia INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Iberolacerta aranica Sargantana aranesa AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari ALP veure fitxa
Iberolacerta aurelioi Sargantana pallaresa AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari ALP veure fitxa
Iberolacerta bonnali Sargantana pirinenca AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari ALP veure fitxa
Lucanus cervus Escanyapolls INVERTEBRATS No prioritari ALP veure fitxa
Luronium natans FLORA No prioritari ALP veure fitxa
Lutra lutra Llúdriga MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Myotis bechsteinii Ratpenat de Bechstein MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Myotis blythii Ratpenat rater mitjà MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Myotis capaccinii Ratpenat de peus grossos MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Myotis emarginatus Ratpenat d'orelles dentades MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Myotis myotis Ratpenat rater gros MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Orthotrichum rogeri FLORA No prioritari ALP veure fitxa
Rhinolophus euryale Ratpenat de ferradura mediterrani MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat de ferradura gros MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Rhinolophus hipposideros Ratpenat de ferradura petit MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa
Rosalia alpina Rosalia INVERTEBRATS Prioritari ALP veure fitxa
Ursus arctos Ós bru MAMÍFERS No prioritari ALP veure fitxa