Hàbitats

Buscador d'hàbitats

Nom :
Medi :
Regió:
 

 


56 registres

Codi HIC
Nom
Medi Prioritari Regió
+info
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3160 Llacs i estanys distròfics naturals terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
4020* Bruguerals humits atlàntics de zones templades d'Erica ciliaris y Erica tetralix (*) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
4060 Matollars alpins i boreals terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
6230* Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana atlàntica o subatlàntica terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
7230 Molleres alcalines terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
7240* Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8120 Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8310 Coves no explotades pel turisme terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
8340 Glaceres permanents terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9120 Fagedes acidòfiles terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9130 Fagedes neutròfiles terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9140 Fagedes subalpines terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
91D0* Boscos torbosos terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9340 Alzinars i carrascars terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici terrestre No Prioritari ALP
veure fitxa
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
9560* Boscs endèmics de Juniperus spp. (*) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) terrestre Prioritari ALP
veure fitxa