ES5120022-Riu Duran

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
102,73
Superfície en la regió Alpina:
102.73 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Espai fluvial de gran valor ecològic i paisatgístic en no existir cap element artificial que interrompi el seu curs natural. Riu alpí amb bona representació de vernedes característiques d'aquestes valls.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170849
Isòvol
18 ha
170998
Meranges
38.73 ha
250518
Bellver de Cerdanya
46 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
0,3946700183944 ha
0,38
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
18,6 ha
18,11
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
33,38 ha
32,5

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
6,35 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
37,62 ha
1308 Barbastella barbastellus
54,31 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510