ES5130003-Alt Pallars

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
77335,7
Superfície en la regió Mediterrania:
4050.96 ha
Superfície ZEPA:
77335,7

Localització
SENP (2012)
Descripció
És tracta d'un dels millors representants de l'Alt Pirineu silicic català.El paisatge vegetal es caracteritza per la seva gran diversitat i inclou totes les unitats de vegetació típiques de la zonació altitudinal del Pirineu Central, des de l'estatge basal fins l'alpí. En l'extrem nord-occidental destaquen magnífics representants del paisatge subalpí, les pinedes de pi negre silicícoles i els matollars de neret (Saxifrago-Rhododendretum). L'estatge alpí, molt divers inclou prats i pastures acidòfils i calcícoles, comunitats rupestres (Saxifragion mediae, androsacion vandellii, ...) i altres. En la part nord-oriental destaca el carrascar (Quercetum rotundifoliae buxetosum), com a exponent de la penetració mediterrània a les valls altes del Pirineu. Per sota dels estatges esmentats es troben ben representades les rouredes i les pinedes de pi roig. Tot i que els boscos de ribera són més aviat reduïts, en alguns trams fluvials de les parts sud es poden destacar les denses comunitats de sargues (Salix elaeagnos) o alguns trams ben conservats de verneda. Juntament amb l'espai d'Aigüestortes és el millor representant de la fauna del Pirineu Central, caracteritzada per la presència de nombroses espècies de caràcter alpí com l'isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) l’almesquera (Galemys pyrenaicus) o la perdiu blanca (Lagopus mutus). Dues espècies emblemàtiques a Catalunya com el gall fer (Tetrao urogallus) o la llúdriga (Lutra lutra) presenten les seves millors poblacions a aquest espai.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250175
Alins
15184.68 ha
250241
Alt Àneu
11797.83 ha
250254
Naut Aran
6593.47 ha
250390
Baix Pallars
2406.36 ha
250864
Esterri d'Àneu
8.19 ha
250870
Esterri de Cardós
657.27 ha
250899
Farrera
679.56 ha
251235
Lladorre
10641.27 ha
251266
Llavorsí
2774.11 ha
251403
Montferrer i Castellbó
3075.08 ha
251832
Rialp
1521 ha
252081
Soriguera
7892.74 ha
252094
Sort
985.83 ha
252213
Tírvia
15.84 ha
252398
les Valls de Valira
6168.95 ha
252430
Vielha e Mijaran
2.25 ha
259010
Vall de Cardós
2346.14 ha
259031
la Guingueta d'Àneu
3183.3 ha
259062
les Valls d'Aguilar
1229.83 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
API
Alt Pirineu
VMH
Marimanha

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Reserva Natural Parcial de l'Alt Àneu

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
72,74 ha
0,09
4060 Matollars alpins i boreals pendent confirmació
2658,78 ha
3,44
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
150,93 ha
0,2
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
7926,94 ha
10,25
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars pendent confirmació
23,77 ha
0,03
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins pendent confirmació
871,35 ha
1,13
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
373,39 ha
0,48
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0,65 ha
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya pendent confirmació
6 localitats
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
504,15 ha
0,65
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
1 localitats
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
17,35 ha
0,02
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
1304,54 ha
1,69
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
491,54 ha
0,64
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
2941,42 ha
3,8
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
66,52 ha
0,09
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
9340 Alzinars i carrascars segura
1558,7 ha
2,02
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
60,1 ha
0,08

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
2111,58 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1092 Austropotamobius pallipes
0,73 km
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
4050,96 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3262,69 ha
1305 Rhinolophus euryale
3615,87 ha
1307 Myotis blythii
152,75 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
1355 Lutra lutra
2,9 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1308 Barbastella barbastellus
4050,96 ha
1321 Myotis emarginatus
4050,96 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  3240
  91E0*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  8220
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3240
  91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9430
  9530*
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3240
  91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5120
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  3240
  91E0*
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 8110
  - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat, especialment on hi hagi un abandonament de la ramaderia extensiva. 5120
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8110
  8130
  8210
  8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 91E0*
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9430
  9530*
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9430
  9530*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica. 6510
  - Incentivar la pastura en àrees massa homogènies. 5120
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 8110
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*