ES5130005-Era Artiga de Lin - Eth Portillon

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
6871,98
Superfície en la regió Alpina:
6871.98 ha
Superfície ZEPA:
6871,98

Localització
SENP (2012)
Descripció
Per la seva situació geogràfica i orientació, aquest espai, situat entre el Baish i el Naut Aran, constitueix un paisatge típic de l’alta muntanya del Pirineu Central amb presència d'elements més atlàntics propis del paisatge del Baish Aran. Cal destacar la gran importància dels processos de geodinàmica fluvial i càrstica que experimenten els nombrosos torrents i rierols de la vall, entre els que cal esmentar el forat d'Aigualluts-Ulls d'Eth Joèu. La baixa vall d'Era Artiga de Lin, oberta als vessants atlàntics, presenta encara la zonació típica d'aquestes muntanyes, amb un paisatge típic del Baish Aran: rouredes acidòfiles de roure martinenc i roure de fulla gran (Quercion pubescenti-petraeae), fagedes amb joliu i el·lèbor verd (Fagion-Sylvaticae), boscos mixts de caducifolis (Fraxino-Carpinion), avetoses (Goodyero-Abietetum), salzedes subalpines (Salicion pentandrae), etc. Algunes d'aquestes formacions forestals són les representants més esponeroses de tot Catalunya. Els cims culminals formen una característica alineació nord-sud que tanca la vall i correspon ja a extenses àrees supraforestals pròpies del país dels prats alpins (Festucion supinae). Destaca la riquesa de la flora criptogàmica, especialment l'abundància d'epífits muscinals i la diversitat d'espècies atlàntiques de fongs.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250313
Arres
231.27 ha
250576
es Bórdes
1467.22 ha
250595
Bossòst
478.92 ha
252430
Vielha e Mijaran
4439.59 ha
252477
Vilamòs
220.01 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ATL
Era Artiga de Lin
PTO
Eth Portilhon

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de Baish Aran

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) segura
9,08 ha
0,13
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
503 ha
7,32
4060 Matollars alpins i boreals segura
362,64 ha
5,28
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
1129,27 ha
16,43
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
225,7 ha
3,28
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
28,89 ha
0,42
6230* Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana atlàntica o subatlàntica segura
421,1 ha
6,13
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
9,67 ha
0,14
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
0,23 ha
0
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
230,32 ha
3,35
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
250,38 ha
3,64
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
168,63 ha
2,45
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
548,83 ha
7,99
9120 Fagedes acidòfiles segura
5,21 ha
0,08
9130 Fagedes neutròfiles segura
708,88 ha
10,32
9140 Fagedes subalpines segura
15,24 ha
0,22
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
12,05 ha
0,18
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
9,93 ha
0,14
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) puntual
1 localitats
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
92,53 ha
1,35
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
3,19 ha
0,05

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1087 Rosalia alpina
1 localitats
1092 Austropotamobius pallipes
3,73 km
1249 Iberolacerta bonnali
2 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
6,25 km
1303 Rhinolophus hipposideros
1825,75 ha
1354 Ursus arctos
5379,69 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2049,8 ha
1305 Rhinolophus euryale
460,89 ha
1308 Barbastella barbastellus
4197,6 ha
1321 Myotis emarginatus
960,89 ha
1324 Myotis myotis
5,26 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6430
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
  - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
Redacció de Plans
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Rosalia alpina
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6430
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6230*
  6170
  6140
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  8210
  8110
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9140
  9130
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9140
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9130
  - Manteniment de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis Rosalia alpina
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6230*
  8110
  6430
  6170
  4060
  6140
  4030
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6430
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Iberolacerta bonnali