ES5130011-Riu de la Llosa

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
84,12
Superfície en la regió Alpina:
84.12 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Aquest espai, situat al vessant sud de la Tossa Plana de Llés, a la Cerdanya, representa un bon exemple de riu de muntanya del Pirineu silicícola català. Presenta un bon desenvolupament del bosc de ribera propi dels rius d'alta muntanya, destacant el bon estat de conservació de les vernedes. A la seves parts altes és destacable, també, la dominància del bosc de pin negre sobre substrat silícic.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251272
Lles
78.51 ha
251399
Montellà i Martinet
0.33 ha
251790
Prullans
5.27 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TPP
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de la Llosa

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
0,24 ha
0,29
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
3,1 ha
3,69
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
4,16 ha
4,95
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
9,16 ha
10,89
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
31,25 ha
37,15

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1301 Galemys pyrenaicus
9,68 km
1303 Rhinolophus hipposideros
16,96 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2,75 ha
1305 Rhinolophus euryale
1,92 ha
1308 Barbastella barbastellus
39,19 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
1,49 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
15,65 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Galemys pyrenaicus
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Galemys pyrenaicus
  91E0*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Galemys pyrenaicus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Galemys pyrenaicus