ES5130022-La Torrassa

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
59,58
Superfície en la regió Alpina:
59.58 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Petit espai configurat per la zona d'acumulació de sediments a la cua de l'embassament de la Torrassa, al riu Noguera Pallaresa. Aquest fet genera una zona on es combina un bosc de ribera que s'inunda una bona part de l'any, així com pastures molt higròfiles. Aquest espai es troba integrat al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Destaca com a zona important per a la cria de la llúdriga

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250864
Esterri d'Àneu
14.89 ha
259031
la Guingueta d'Àneu
44.7 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
API
Alt Pirineu

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Reserva natural parcial de l'Alt Àneu
Reserva natural parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
5,43 ha
9,11
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
24,9 ha
41,79
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
5,53 ha
9,28
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
0,1 ha
0,17
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
8,05 ha
13,51

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
59,58 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
25 ha
1308 Barbastella barbastellus
59,58 ha
1321 Myotis emarginatus
59,58 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6410
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..). 6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Lutra lutra
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  3240
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3240
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
  3240
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6410
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6410
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150