ES5130024-La Faiada de Malpàs i Cambatiri

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
1280,75
Superfície en la regió Mediterrania:
428.53 ha
Superfície ZEPA:
1280,75

Localització
SENP (2012)
Descripció
La Faiada de Malpàs és un espai de muntanya situat a un dels extrems nord-occidentals del Prepirineu central català. El massís de la Faiada de Malpàs (1.701 m) està molt ben delimitat geològicament per forts pendents a la part septentrional (les obagues de Cambatiri), mentre que a la part meridional se separa de la Serra de Sant Gervàs per diversos barrancs. Els vessants nord d’aquesta serra són coberts per boscos caducifolis (fageda, roureda, avellanosa,...). Pel que fa als vessants orientals, menys inclinats i més assolellats, apareix el carrascar (Quercetum rotundifoliae boxetosum). De totes les comunitats forestals de l’espai, destaca per la seva singularitat la fageda (Buxo-Fagetum), que és un bosc rar al Prepirineu Central, on cal considerar-ne la seva localització actual com un relicte d’èpoques de clima més fred i humit.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251734
el Pont de Suert
1272.63 ha
252347
Tremp
6.02 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
FMP
la Faiada de Malpàs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
20,54 ha
1,6
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
178,85 ha
13,96
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
37,17 ha
2,9
9130 Fagedes neutròfiles segura
11,81 ha
0,92
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
76,46 ha
5,97
9340 Alzinars i carrascars segura
70,59 ha
5,51

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
428,53 ha
1355 Lutra lutra
2,89 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
425,17 ha
1305 Rhinolophus euryale
422,12 ha
1308 Barbastella barbastellus
428,53 ha
1321 Myotis emarginatus
428,53 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9150
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6210
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210