3110-Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanys, majoritàriament originats pel glacialisme quaternari; i també alguns embassaments de la zona axial pirinenca. Presenten molta variabilitat morfomètrica segons l’origen i la situació. Formacions submergides d’isòets -petits pteridòfits de fulles junciformes aglomerades en roseta- més o menys esclarissades. Poblaments d’hidròfits de pocs centímetres d’alçària, ben diferents uns dels altres i que a casa nostra no solen créixer junts. Comprèn des de plantes quasi submergides (cas de l’espiga d’aigua) fins a plantes que arrelen a la vora de l’aigua (Vigo et al. 2006).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
22.11 Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç ALP
22.3113 Pradells d'isòets (Isoetes lacustre, I. echinosporum), submersos una gran part de l'any, d'estanys oligotròfics de l'alta muntanya ALP
22.3114 Poblaments de Sparganium angustifolium, radicants i amb gran part del fullatge flotant, d'estanys oligotròfics de l'alta muntanya ALP
22.313 Poblaments de Juncus bulbosus o Potamogeton polygonifolius o Hypericum elodes o Ranunculus flammula, de vores d'aigües somes, àcides ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es tracta bàsicament d'estanys d'alta muntanya repartits per tot el Pirineu, des de la Cerdanya fins a la franja amb Aragó.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
802,81 ha
202
3,97+-3,98
0,15
99,13
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
459,71 ha
0,82
57,26
57,26
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
18,06 ha
0,14
2,25
2,25
ES5130003 - Alt Pallars segura
266,28 ha
0,34
33,17
33,17
ES5130004 - Baish Aran segura
42,67 ha
0,34
5,32
5,32
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
9,08 ha
0,13
1,13
1,13

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Catalunya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.11 14 3
22.3113 13 3
22.3114 15 3
22.313 14 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
E01 Construcció d'equipaments que pot comportar contaminació i disminució del cabal de les aigües.
F02.03 Introducció d'espècies exòtiques de peixos per pesca esportiva.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G02.02 Estacions d' esquí
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.05.05 Instal·lacions hidroelèctriques.
K02.03 Eutrofització (natural)
K02.04 Acidificació (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
803 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques de l'hàbitat respecte la superfície de la massa d'aigua

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Gestió preventiva
P - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat.
Redacció de Plans
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema lèntic.
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
- Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
Seguiment ecològic
P - Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..)
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: