3130-Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanys i basses permanents, d’origen i fondària diversos; també alguns embassaments. De vegades s’hi donen episodis de gran desenvolupament de fitoplàncton. També s'hi troben poblaments d’hidròfits de pocs centímetres d’alçària, ben diferents uns dels altres i que a casa nostra no solen créixer junts. Comprèn des de plantes quasi submergides (cas de l’espiga d’aigua) fins a plantes que arrelen a la vora de l’aigua com petits joncs i altres plantes herbàcies anuals que es desenvolupen a finals de primavera i a l’estiu o, fins i tot, a principi de la tardor.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
22.12 Aigües dolces estagnants mesotròfiques
22.314 Poblaments de Baldellia ranunculoides, d'aiguamolls torbosos
22.3231 Jonqueroles de Juncus bufonius, de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.3232 Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavescens, C. fuscus), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.3233 Pradells de teròfits amb dominància d'altres plantes (Scirpus setaceus o Juncus capitatus o Juncus pygmaeus o Lythrum spp....), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.313 Poblaments de Juncus bulbosus o Potamogeton polygonifolius o Hypericum elodes o Ranunculus flammula, de vores d'aigües somes, àcides

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
23
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català puntual
1 localitats
0
0
ES0000022 - Aigüestortes puntual
4 localitats
0
0
ES5130003 - Alt Pallars puntual
1 localitats
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.12 14 3
22.313 14 3
22.314 14 3
22.3231 12 3
22.3232 12 3
22.3233 14 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
E01 Construcció d'equipaments que pot comportar contaminació i disminució del cabal de les aigües.
F02.03 Introducció d'espècies exòtiques de peixos per pesca esportiva.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.05.05 Instal·lacions hidroelèctriques.
K02.03 Eutrofització (natural)

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
23 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques de l'hàbitat respecte la superfície de la massa d'aigua

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5130003 Alt Pallars

Gestió preventiva
- Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat.
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema lèntic.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
P - Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..)
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: