3150-Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Poblaments de vegetals aquàtics natants (no arrelats al fons) o submergits, arrelats o no, al fons d’aigües dolces.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques
22.411 Poblaments natants de llenties d'aigua (Lemna spp.), Azolla caroliniana o Riccia, d'aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques
22.412 Poblaments natants de xavos (Hydrocharis morsus-ranae), d'aigües dolces estagnants, al territori ruscínic
22.414 Poblaments d'Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d'aigües dolces estagnants de terra baixa i de l'estatge montà
22.415 Poblaments natants de Salvinia natans, d'aigües dolces estagnants, eutròfiques, al territori ruscínic
22.421 Comunitats submerses d'espigues d'aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants
22.422 Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Alguns petits estanys naturals dels Pirineus centrals: pantà de Llesp, de Cardet i estany de Durro (Alta Ribagorça), de Filià (Pallars Jussà), pantà de la Torrassa i estany de Moncortès (Pallars Sobirà) i a la bassa d'Oles (Val d'Aran).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
38,26 ha
10
3,83+-6,45
0,01
35
28,13

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
6,73 ha
0,01
17,59
4,95
14,96
ES5130003 - Alt Pallars absent
ES5130006 - Estanh de Vielha absent
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
1,23 ha
2,73
3,21
0,9
2,73
ES5130022 - La Torrassa segura
5,43 ha
9,11
14,19
3,99
12,07

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.13 9 3
22.411 12 3
22.412 14 4
22.414 15 4
22.415 12 3
22.421 13 4
22.422 14 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A05 Contaminació de les aigües provinents de les dejeccions ramaderes.
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.
A09 Regadiu
E01 Construcció d'equipaments que pot comportar contaminació i disminució del cabal i qualitat de les aigües.
F02.03 introducció d'espècies exòtiques de peixos per pesca esportiva, poden modificar la biocenosi.
G02 Instalacions esportives i d'oci
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.05.05 Instal·lacions hidroelèctriques.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
38 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques de l'hàbitat respecte la superfície de la massa d'aigua
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5130019 Estany de Montcortès
ES5130022 La Torrassa

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra de drets d’extraccions directes d’aigua de les zones humides naturals associades a l'hàbitat
Redacció de Plans
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema lèntic.
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Reversió de les obres de drenatge no útils de les zones humides.
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Regulació i control de la utilització com abeurador dels escosistemes lèntics associats a l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la vora de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Presència favorable >20%, <10% desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: