3260-Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Herbassars subaquàtics, integrats per un nombre reduït de plantes arrelades al fons, amb fulles submergides (a vegades també amb fulles flotants) i sovint molt dividides. En formen part un nombre discret d’hidròfits que d’una banda, completen el seu cicle sota l’aigua i, de l’altra, espècies que tenen una part de les fulles surant o, si més no, que fan les flors fora de l’aigua.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
24.41 Comunitats submerses, amb Myriophyllum alterniflorum, Callitriche spp.... dels rius i rierols d'aigües àcides MED
24.42 Comunitats submerses, amb Potamogeton coloratus (espiga d'aigua), Chara hispida (asprella)... de corrents d'aigua oligotròfics, calcaris MED
24.43 Comunitats submerses, amb Potamogeton densus (espiga d'aigua), Callitriche stagnalis... de corrents d'aigua mesotròfics ALP
24.44 Comunitats submerses, amb Potamogeton nodosus (espiga d'aigua), Zannichellia palustris... de corrents d'aigua eutròfics ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Comprèn alguns trams alts dels principals rius del Pirineu: de l'alt Segre, del Llobregat, de la Noguera de Vallferrera, de la Noguera de Tor i del riu de la Bonaigua.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
20,56 ha
10
2,06+-5,54
0
77,97
4,53

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
0,32 ha
0
1,56
0,07
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,89 ha
0
4,33
0,2
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
14,82 ha
6,84
72,08
3,26
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Catalunya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.41 14 3
24.42 14 4
24.43 13 4
24.44 10 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.
A09 Regadiu - Captació d'aigua.
C01.01 Extracció d'arena i grava
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
G01.01 Esports nàutics - Alteració del fons, construcció d'esculleres i deteriorament de la vegetació o del substrat.
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació aquàtica o del substrat.
H Contaminació
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.06.06 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
21 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbustiva i arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element.
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: