4020*-Bruguerals humits atlàntics de zones templades d'Erica ciliaris y Erica tetralix (*)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollar baix dominat per ericàcies, entre les quals sol predominar el bruc d’aiguamoll. Fa mosaic amb torberes de Scirpus cespitosus i Narthecium ossifragum i amb prats de pèl caní.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
31.12 Landes de bruc d'aiguamoll (Erica tetralix), sovint amb esfagnes (Sphagnum spp.), acidòfiles i higròfiles, de l'estatge subalpí dels Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es localitza a la capçalera de la Noguera Ribagorçana (bàsicament a la Vall d'Aran), entre els 1.600 i els 1.900 m d’altitud. Ocupa fons plans de valls glacials, on l’aigua circula amb dificultat i sovint dóna lloc a una complexa xarxa de rierols.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
26,03 ha
8
3,25+-2,58
0,01
93,39
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
24,31 ha
0,04
93,39
93,39

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.12 19 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura.
B01 Aforestació de boscos en camp obert - Les plantes d'aquest hàbitat son heliòfiles, per tant la cobertura arbòria les perjudica. A més a més hi ha un desplaçament de l'hàbitat.
D01 Ampliació o construcció de noves vies de comunicació.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
G05.01 Dany directe per trepig d'espècies vegetals clau i compactació del sol.
H01 Nitrificació de l'aigua.
K01.03 Dessecació - Alteració directa que es pot donar aigües amunt.
K02.03 Eutrofització (natural) - Per aport d'un excès d'excrements.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
26 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes

Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants a les àrees amb presència important de l’element.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establiment d'acords per a minimitzar les actuacions que puguin afavorir el drenatge o que puguin entorpir l'aport d'aigua al sistema per evitar-ne la dessecació
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ojeda (2009)
Indicador:
Contingut de nitrògen i PH dl sòl, senyal d'eutrofització i acidificació
Unitats:
Percentatge de N i valor de PH
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ojeda (2009)
Indicador:
Relació Molinia coerulea/Erica sp.
Unitats:
Relació o %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ojeda (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: