4060-Matollars alpins i boreals

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars baixos d’alta muntanya, generalment de menys de 60 cm d’alçària, sovint més o menys irregulars, dominats per nerets (Rhododendron ferrugineum), nabiu uliginós (Vaccinium uliginosum) o ginebró (Juniperus nana). També el formen formacions en catifa dominades per l’herba pedrera (Loiseleuria procumbens) o de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi). Tant l’espècie principal com d’altres que l’acompanyen són subarbustos de creixement lent, de fulla petita i majoritàriament caduca, En condicions favorables, les mates formen un estrat força continu i dens, mentre que en altres casos fan poblacions més irregulars i deixen petites clarianes que són ocupades per herbes pradenques, líquens terrícoles i molses.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
31.411 Matollars prostrats (catifes) d'herba pedrera (Loiseleuria procumbens), sovint rics en líquens, acidòfils, d'indrets ventosos i freds de l'alta muntanya ALP
31.412 Matollars nans de nabius (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus), acidòfils, de l'alta muntanya ALP
31.42 Neretars (matollars de Rhododendron ferrugineum), acidòfils, d'indrets ben innivats de l'alta muntanya ALP
31.431 Matollars de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí ALP
31.432 Matollars prostrats de savina de muntanya (Juniperus sabina), de costers solells i rocosos, als estatges altimontà i subalpí ALP
31.44 Matollars d'Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum... acidòfils, d'indrets ben innivats de l'estatge alpí ALP
31.471* Matollars prostrats (catifes) d'Arctostaphylos uva-ursi (boixerola), de vessants rocosos secs, de l'alta muntanya pirinenca ALP
31.491 Catifes de Dryas octopetala, calcícoles, d'obacs pedregosos, ben innivats, de l'alta muntanya ALP
31.472* Matollars prostrats (catifes) d'Arctostaphylos alpina, de vessants rocosos frescals, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
31e Matollars prostrats d'herba pedrera (Loiseleuria procumbens), acidòfils, d'indrets ventosos i freds de l'alta muntanya
31f Matollars nans de nabius (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus), acidòfils, de l'alta muntanya
31g Neretars (matollars de Rhododendron ferrugineum), acidòfils, d'indrets ben innivats de l'alta muntanya
31h Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí
31j Matollars d'Empetrum hermaphroditum, acidòfils, d'indrets ben innivats de l'estatge alpí
31k Matollars prostrats de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi ), de vessants rocosos, de l'alta muntanya pirinenca
31l Matollars baixos o postrats amb Dryas octopetala, Salix Pyrenaica, ... d'obacs calcaris, ben innivats, de l'alta muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es troba ben representat a les parts subalpines i alpines de tot el Pirineu i en certes zones altes dels Prepirineus (Boumort, Port del Comte, Cadí i Rasos de Peguera).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
9366,63 ha
668
14,02+-22,47
1,8
66,56
98,54

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
228,05 ha
0,4
2,43
2,4
ES0000022 - Aigüestortes segura
1503,06 ha
2,68
16,05
15,81
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
203,23 ha
1,62
2,17
2,14
ES5120003 - Serra Cavallera segura
1,05 ha
0,02
0,01
0,01
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
249,83 ha
1,88
2,67
2,63
ES5130003 - Alt Pallars segura
2658,78 ha
3,44
28,39
27,97
ES5130004 - Baish Aran segura
985,43 ha
7,91
10,52
10,37
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
362,64 ha
5,28
3,87
3,82
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
42,47 ha
0,23
0,45
0,45
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.411 18 3
31.412 15 2
31.42 15 1
31.431 13 2
31.432 15 4
31.432 15 4
31.44 17 4
31.471* 14 2
31.472* 18 3
31.491 15 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge - Localment es veu afavorit per l'abandonament de pastures subalpines.
B Obertura d'espais descoberts i l'erosió del sòl.
B01 Aforestació de boscos en camp obert
G02.02 Estacions d' esquí
G05.01 Dany directe per trepig, erosió i compactació del sòl.
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent
K01.01 Sensible a l’erosió eólica al obrir-se massa.
L09 Incendi (natural)
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
9367 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbòria a uns nivells favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Mantenir distàncies inferiors a 100 m entre grans fragments de l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Gestió preventiva
- Prohibició de reforestacions en àrees amb presència de l'hàbitat.
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
- Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades i ramaderia intensiva) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Densitat d'espècies arbustives
Unitats:
Nre peus/ha
Metodologia:
Parcel·les de 30x30 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Densitat d'arbres
Unitats:
Nre peus/ha
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'ungulats
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Mesura de la pressió dels herbívors sobre l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Composició/abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 1,5x1,5 m en 3 transsecte de 30 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Dades climatològiques
Unitats:
Tº, mm pluja, de neu, etc.
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Distància entre fragments
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
<100 favorable, >1000 desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>30% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de superfície entre els períodes mesurats