5130-Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars clars o formacions obertes dominades pel ginebre. Normalment formen un mosaic amb pastures o amb landes de gódua o de bruguerola.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
31.881 Ginebredes de Juniperus communis, poc o molt denses, colonitzant pastures de la muntanya mitjana ALP
31.882 Ginebredes de Juniperus communis, poc o molt denses, colonitzant landes de gòdua o de bruguerola ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
31x Ginebredes (matollars o bosquines de Juniperus communis) de la muntanya mitjana

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzades principalment a les vessants en solell de l'estatge altimontà i subalpí dels entorns de Barruera i la Torre de Capdella (Alta Ribagorça, nord del Pallars Jussà i sud del Pallars Sobirà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
414,76 ha
25
16,59+-45,1
0,08
53,63
62,37

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES0000022 - Aigüestortes segura
222,44 ha
0,4
53,63
33,45
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España dolenta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.881 10 1
31.882 12 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B02.01 La recuperació espontània dels boscos tendirà a fer-lo retrocedir, tot i que aquesta dinàmica deu ser molt lenta, o nul·la, en àrees erosionades.
D01 Ampliació o construcció de noves vies de comunicació.
E01.01 L'edificació i construcció de nous equipaments pot suposar un greu impacte, sobretot en estacions d'esquí.
L09 Molt sensible als incendis, ja que el ginebre té un creixement lent i no es regenera amb facilitat.
M02 Canvis en les condicions biòtiques - Augment de la competència per nutrients i aigua amb espècies veïnes que augmentaran el seu límit altitudinal de distribució.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
2002-2007
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
415 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir un nombre mig favorable d'espècies arbustives en parcel·les d'estudi

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
- Realització d'accions de restauració de l'hàbitat si en un període de 5 anys després d'un incendi, l'hàbitat encara té menys del 30% de cobertura.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
- Seguiment del grau de regeneració i fertilitat de les comunitats per detectar possibles canvis deguts al canvi climàtic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Abundància de plàntules, flors i fruits
Unitats:
nre flors i fruits/km
Metodologia:
Transsecte 1000x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Nre de branques danyades/densitat d'adults
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies arbustives i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: