6220*-Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. Entremig de les tofes de les espècies perennes, d’uns 40 cm d’alçada, s’hi fa una munió de petites plantes anuals que no solen ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta-cinc espècies) i alguns geòfits. A l’estiu, tots els teròfits moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un característic color torrat pallós. A principi d’hivern, únicament són visibles les mates perennes i no queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar el bon temps.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
34.511 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa MED
34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A la regió alpina no s'ha trobat en cap LIC. Nomès es localitza als prats de Casa Llobeta (Solsonès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
6,28 ha
1
6,28+-
0
0,04

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.511 12 1
34.5131 15 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.03 La reduccció de la pastura, ja que una càrrega ramadera adequada evita l’augment de matollars i de bosc.
B01 Aforestacions.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01.01 Zones de creixement urbà continu
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Compactació del sòl.
K04.01 Increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra el bestiar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Període estudiat:
1996-2005
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
6 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Investigació i estudis
- Estudi dels factors estructurals i funcionals de les comunitats anuals d'aquest tipus d'hàbitat.
- Identificació dels indrets més representatius del tipus d'hàbitat i realització de la valoració de l'estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
desfavorable:>5-10% d'espècies nitròfiles
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: