6420-Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions herbàcies d’1 a 2 m d’alçària. Comprenen des de les jonqueres pròpiament dites, on dominen plantes junciformes, fins a herbassars alts formats per hemicriptòfits, sempre amb el màxim desenvolupament a l’estiu.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana) MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
37b Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzades en petites superfícies lineals associades a cursos fluvials i àrees entollades principalment dels Prepirineus, des de la vall de Boí ( l'Alta Ribagorça) a l'alt Llobregat (Berguedà).
Font: CHC50v1 (2010) i CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
8,69 ha
25
0,35+-0,83
0
7,94
2,46

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català puntual
1 localitats
0
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120003 - Serra Cavallera puntual
1 localitats
ES5120028 - Vall del Rigart puntual
1 localitats
ES5130002 - Riu Verneda puntual
1 localitats
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0,45 ha
0
5,18
0,13
0,75
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,24 ha
0
2,76
0,07
0,4

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.4 14 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
B01 Aforestacions.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01.02 Zones de creixement urbà discontinu
F04 Recolecció de flors.
H01.08 Contaminació difusa d'aigües superficials causada per efluents d'ús domèstic i aigües residuals - Abocament de residus.
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.07 Sobreexplotació d'aqüífers.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
9 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Minimitzar els danys ocasionats pels ungulats (domèstics i salvatges)
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..).
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Establiment de mecanismes per tal d'evitar la substitució total o parcial de jonqueres per basses i abeuradors per bestiar
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
- Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades i ramaderia intensiva) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques (Juncus) de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Transsectes de 25m
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: