6510-Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats de dall tendrals i esponerosos, molt rics florísticament, en què abunden les herbes graminoides, que solen fer diversos estrats. Tenen un aspecte molt diferent segons l’època de l’any: rasos a l’hivern i alts i ufanosos a final de primavera, quan les plantes es troben en plena florida. A l'inici de primavera sol destacar-hi la florida dels pixallits i, a final d’estiu, la de la pastanaga borda. Els prats de dall es dallen a mig estiu, i en general es deixen pasturar cap a la tardor.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
38.23 Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà ALP
38.24* Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
38b Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, principalment dels Pirineus
38c Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ben distribuït a totes les principals valls del Pirineu i Prepirineu. Més àmpliament representada a les planes de la Cerdanya.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
16884,1 ha
623
27,1+-111,28
3,25
8,26
80,52

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
190,08 ha
0,33
1,13
0,91
ES0000022 - Aigüestortes segura
39,97 ha
0,07
0,24
0,19
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
1,9 ha
0,02
0,01
0,01
ES5120003 - Serra Cavallera segura
166,48 ha
2,61
0,99
0,79
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
1,72 ha
0,42
0,01
0,01
ES5120022 - Riu Duran segura
18,6 ha
18,11
0,11
0,09
ES5120024 - Montgrony segura
23,25 ha
0,61
0,14
0,11
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
305,81 ha
2,3
1,81
1,46
ES5120028 - Vall del Rigart segura
22,05 ha
10,49
0,13
0,11
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
504,15 ha
0,65
2,99
2,4
ES5130004 - Baish Aran segura
45,38 ha
0,36
0,27
0,22
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
0,83 ha
0,38
0
0
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
3,1 ha
3,69
0,02
0,01
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
8,75 ha
0,07
0,05
0,04
ES5130022 - La Torrassa segura
0,1 ha
0,17
0
0
ES5130023 - Beneïdor segura
3,73 ha
0,9
0,02
0,02
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
2,31 ha
0,18
0,01
0,01
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
2,13 ha
0,06
0,01
0,01
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
4,69 ha
0,05
0,03
0,02
ES5130034 - Riu Garona segura
49,35 ha
23,23
0,29
0,24

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desfavorable Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

38.23 11 3
38.24* 17 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A01 Transformació en cultius farratgers (mescla de gramínies i lleguminoses).
A02 Abandonament de les pràctiques tradicionals i transformació a cultius més intensius.
A03.03 Abandonament de la sega que permet l'evolució de l'hàbitat cap a estadis més forestals.
A04.01 Pasturatge intensiu - Increment de la càrrega ramadera que fa que tan sols les espècies molt productives persisteixin.
A08 Ús de fertilitzants inorgànics i purins.
A10 Concentració parcel·lària
E01 Zones urbanes, assentaments urbans - Especialment en zones turístiques (càmpings, camps de golf, etc.).
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
16884 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbustiva a uns nivells favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5120022 Riu Duran
ES5120024 Montgrony
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5120028 Vall del Rigart
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130011 Riu de la Llosa
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130022 La Torrassa
ES5130023 Beneïdor
ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130034 Riu Garona

Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
P - Foment de la fertilització orgànica
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i percentatge (%)
Unitats:
Nre. Espècies i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Cobertura arbustiva
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 10x10m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbustiva <1% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Chocarro (2009)
Indicador:
Cobertura arbustiva
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
LIC
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
0%:favorable, >5%: desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
No reducció o increment:favorable, reducció de més del 5%: desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Reiné (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: