6520-Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prades denses i ufanoses, formades per una barreja variable d’herbes més aviat vigoroses. Sovint comprenen dos estrats: en el superior, solen dominar-hi gramínies de fulla plana i umbel·líferes, més rarament altres herbes de fulla plana; i en l’inferior, s’hi barregen trèvols i altres herbes de mida mitjana. Fan una forta crescuda entre final de primavera i principi d’estiu. Es dallen a l'estiu, i en general es deixen pasturar cap a la tardor.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
38.3 Prats dalladors mesohigròfils, principalment altimontans (i subalpins) ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
38d Prats dalladors mesohigròfils i comunitats anàlogues, dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es troben en àrees de mitja muntanya de les principals valls del Pirineu, des del Ripollès a la Vall d'Aran.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
1463,54 ha
92
15,91+-22,04
0,28
37,63
98,07

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
1,84 ha
0
0,13
0,12
ES0000022 - Aigüestortes segura
334,82 ha
0,6
22,88
22,44
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
9,7 ha
0,08
0,66
0,65
ES5120003 - Serra Cavallera segura
99,45 ha
1,56
6,8
6,66
ES5120022 - Riu Duran absent
ES5120022 - Riu Duran absent
ES5120024 - Montgrony segura
8,13 ha
0,21
0,56
0,54
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
3,02 ha
0,02
0,21
0,2
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
93,5 ha
0,12
6,39
6,27
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
0,23 ha
0
0,02
0,02

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Dolenta Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

38.3 14 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Transformació en cultius farratgers (mescla de gramínies i lleguminoses).
A02 Abandonament de les pràctiques tradicionals i transformació a cultius més intensius.
A02 Abandonament de les pràctiques tradicionals i transformació a cultius més intensius.
A04.01 A més del pastoreig intensius també s'observen elevades densitats de senglars.
A08 Ús de fertilitzants inorgànics i purins.
B01 Explotacions forestals inadequades.
E01 Expansió urbanística en àrees de muntanya.
J02.05 Desviament de cabal.
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
1464 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbustiva a nivells baixos favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Aconseguir augmentar >0,25% l'índex de diversitat d'espècies
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120024 Montgrony
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5130003 Alt Pallars
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
- Foment de la fertilització orgànica
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Chocarro (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques de la comunitat i diversitat
Unitats:
Nre. Individus/m2 i SH-W
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: Espècies característiques dominants; Desfavorables: espècies no dominants. Disminució de 0,25% de l'index de diversitat.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: