7210*-Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Herbassars d’1 a 2 m d’alçària, densos i poc rics florísticament, dominats per la mansega i per altres ciperàcies que vegeten amb la base submergida dins l’aigua bona part de l’any.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
53.33 Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
53c Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Nomès es localitza a l'estany de Montcortès (Pallars Sobirà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
33
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES5130019 - Estany de Montcortès puntual
1 localitats
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

53.33 13 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 El pastoreig no permet el desenvolupament vertical de la mansega, tot i que amb una densitat adequada n'afavoreix el manteniment.
B01
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
G01.02 Senders de vianants, d'hípica i de vehicles no motoritzats
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre) - Per pesticides i fertilitzants de cultius propers. I també per abocaments il·legals.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Neteges de marges i cursos d’aigua colindants.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Caldria ampliar la superfície alpina a tot l'estany per què no quedi tallat per la meitat.
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
33 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Control dels abocaments agraris i/o urbans per tal de disminuir les elevades taxes de nutrients
P - Prohibició de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència de l’hàbitat.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Regulació de l'extracció de torba.
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Control de l'expansió d'altres plantes en detriment de l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants a les àrees amb presència important de l’element.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements, furgades i alçada plantes rasurades/m2
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Qualitat de l'aigua
Unitats:
Tº, mm pluja,ph, conductivitat, carboni dissolt, , etc.
Metodologia:
Estacions de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: