7230-Molleres alcalines

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions dominades per herbes vivaces graminoides, especialment del gènere Carex, fent bonys isolats entremig dels quals hi circula l’aigua, o bé cobrint totalment el sòl en forma de gespa densa, totalment xopes (molleres, patamolls).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
54.24 (+ 54.2A) Molleres alcalines dels Pirineus ALP
54.26 Molleres de Carex nigra de tendència alcalina ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
54a Molleres de Carex davalliana,... alcalines, dels Pirineus

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
De manera molt localitzada en petites àrees al llarg del Pirineu i Prepirineu. Més abundant al Pla de Beret (Vall d'Aran), a la vall de Boí (Alta Ribagorça) i a la serra del Montgrony (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010) i CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
127,51 ha
36
3,54+-5,08
0,02
73,27
98,02

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3,33 ha
0,01
2,61
2,56
0,21
ES0000022 - Aigüestortes segura
17,79 ha
0,03
13,95
13,68
1,12
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120003 - Serra Cavallera puntual
4 localitats
ES5120024 - Montgrony segura
7,13 ha
0,19
5,59
5,48
0,45
ES5130003 - Alt Pallars segura
58,28 ha
0,08
45,71
44,8
3,66
ES5130004 - Baish Aran segura
6,9 ha
0,06
5,41
5,3
0,43
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

54.24 (+ 54.2A) 17 3
54.26 16 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (vacum i porcs senglars).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Una càrrega ramadera adequada és fonamental per evitar la colonització d'espècies arbustives o arbòries.
A08 Ús de fertilizants
B02.01 Repoblació en sòl forestal desprès de tala
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
G05.01 L'excessiva freqüentació compacta molt el sòl i desfà l'estructura de la coberta vegetal.
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals
J02.05 Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Neteges de marges, cursos d’aigua o camins.
K01.01 Erosió - També compactació del sòl.
K01.03 Dessecació
K02.03 Eutrofització (natural) - Per augment de la contaminació de les aigües.
M01 Canvis en les condicions abiòtiques - Per modificació del nivell freàtic amb variacions de les característiques hídriques al sòl (composició, temperatura i cabal de l’aigua).

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
128 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120024 Montgrony
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran

Gestió preventiva
- Prohibició de la implantació de noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment a nivell de conca d'una estructura en mosaic que permeti la juxtaposició d'estructures diversificades o l'expressió de les diferents fàcies del hàbitat.
- Control de l'expansió d'altres plantes en detriment de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets envaïts per espècies colonitzadores.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Regulació de l'ús públic
- Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
- Millora de la caracterització d'aquests tipus d'hàbitat (flora, fauna, medi físic) i de la seva dinàmica.
- Desenvolupament, experimentació i realització del seguiment dels mètodes de gestió d'aquest tipus d'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements, furgades i alçada plantes rasurades/m2
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Dades de qualitat de l'aigua
Unitats:
Tº, mm pluja,ph, conductivitat, carboni dissolt, , etc.
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
García-Rodeja i Fraga (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: