8120-Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Esbaldregalls calcaris, de blocs força grossos, amb mobilitat escassa o nul·la. En el cas de tarteres totalment fixades, de blocs relativament petits, el recobriment de la vegetació pot ser important, amb una dominància absoluta de Petasites paradoxus. Quan els blocs són més grossos, el recobriment de la vegetació disminueix i l’espècie més abundant és la falguera Gymnocarpium robertianum. En tots els casos, també s’hi fan algunes plantes de llocs rocallosos i frescos.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
61.231 Tarteres calcàries, amb Petasites paradoxus, Gymnocarpium robertianum... d'indrets frescals de l'estatge subalpí ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A les parts altes de les principals serres Prepirinenques: més localment a Boumort (Alt Urgell), Port del Compte (Solsonès) i serra Cavallera (Ripollès) i àmpliament al llarg de la serra del Cadí i del Moixeró (Cerdanya, Berguedà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
119,36 ha
23
5,19+-15,41
0,02
97,32
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
111,41 ha
0,2
93,34
93,34
ES5120003 - Serra Cavallera segura
4,75 ha
0,07
3,98
3,98
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats puntual
0 ha
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desconegut Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

61.231 17 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge - Pasturatge
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Pas freqüent de ramats domèstics, salvatges o de persones.
K01.01 Erosió - No hi ha un sòl ben estructurat degut a la inestabilitat del conjunt.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
119 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5120003 Serra Cavallera
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats

Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les tarteres i els moviments de les roques.
Seguiment ecològic
- Seguiment dels nivells d'erosió de l'hàbitat a causa de la freqüentació humana.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: