9160-Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos densos, en què l’estrat arbori és dominat pel roure pènol o format per una barreja de caducifolis amb freixes i tells, però també cirerers, omes, trèmols, aurons, etc. L’estrat arbustiu, sovint dominat pels avellaners, conté també sanguinyol, roser repent, boneter i, fins i tot, boix en els ambients més secs. L’estrat herbaci, força ric, inclou algunes espècies de floració vernal.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
41.291* Boscos de roure pènol (Quercus robur), higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics ALP
41.292* Boscos mixts de roure pènol, freixe, tells...higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics ALP
41.4148* Boscos mixtos amb abundància d'auró blanc (Acer campestre), mesòfils i eutròfics, de la Catalunya central

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
41d Boscos caducifolis mixts amb roure pènol (Quercus robur), o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Àmpliament a tota la muntanya mtjana de l'alt Aran i de manera escassa a la plana de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
2725,51 ha
36
75,71+-157,53
0,52
50,4
63,61

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
20,85 ha
5,09
0,76
0,49
ES5130004 - Baish Aran segura
1303,31 ha
10,47
47,82
30,42
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
12,05 ha
0,18
0,44
0,28
ES5130034 - Riu Garona segura
37,36 ha
17,59
1,37
0,87

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.291* 20 4
41.292* 20 4
41.4148* 20 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia, especialment de cabrum i altes densitats d’ungulats salvatges i especialment de cérvol).
B01 Aforestació de boscos en camp obert
B02.03 Eliminació del sotabosc
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - El seu efecte s'accentua degut a la baixa regeneració de l'hàbitat.
B03 Roturacions. Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
E01.01 Zones de creixement urbà continu

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
2726 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon
ES5130034 Riu Garona

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Gestió de formacions vegetals
P - Conservació de les característiques dels boscos adevesats en aquelles unitats amb aquestes característiques a través de gestió silvo-pastoral.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat
- Control de les espècies forestals introduides limitant-les a una proporció inferior al 20% de l'àrea basal total
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Estructura d'edat
Unitats:
% classes diamètriques
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Mesures de creixement
Unitats:
mm/any o R2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rozas (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: