9340-Alzinars i carrascars

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions forestals denses i ombrívoles, dominades per l’alzina o la carrasca. Els alzinars presenten força variabilitat segons el territori on es fan; pot ser que hi penetrin alguns arbres caducifolis, com és ara el server o algun roure, o bé algunes plantes d’ambients més secs, com el càdec o la savina. L’estrat arbustiu és poc dens, constituït per esclerofil·les (de vegades, boix) i caducifolis. L’estrat herbaci és relativament divers, i comprèn algunes herbes pròpies més aviat de les rouredes; sol estar format per algunes espècies nemorals que aguanten bé la penombra (petites lianes i plantes vivaces adaptades a la penombra) i també per plantes xeròfiles.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
45.3121* Alzinars de terra baixa, catalano-occitans MED
45.3122* Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà MED
45.3123* Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa MED
45.3131* Alzinars muntanyencs en terreny silici, catalano-occitans MED
45.3132* Alzinars muntanyencs en terreny calcari, dels Pirineus orientals i dels territoris ruscínic, olositànic i catalanídic MED
45.3133* Alzinars muntanyencs amb pins (Pinus spp.) MED
45.321 Bosquets d'alzines (Quercus ilex) que colonitzen ambients calents i sovint rocosos de la muntanya mitjana MED
45.3411 Carrascars ibero-orientals, de les contrades interiors, a terra baixa MED
45.3415* Carrascars muntanyencs, pirinencs ALP
45.3416* Carrascars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà MED
45.3417* Carrascars amb pins (Pinus spp.) ALP
45.345 Boscos i màquies de carrasques (Quercus rotundifolia) amb Rubia longifolia, de les terres marítimes, als territoris ruscínic i catalanídic central i meridional MED
32.1121* Màquies d'alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània MED
32.1124* Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia), acidòfiles, de les contrades mediterrànies i de l'estatge submontà ALP
32.1131* Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània MED
32.1134* Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia), calcícoles, de les contrades mediterrànies i de l'estatge submontà ALP
32.1151* Màquies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roure (Quercus spp.), de les terres mediterrànies MED
32.1152* Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies MED
32.11611* Màquies d'alzina (Quercus ilex) fent claps densos MED
32.11614* Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia) fent claps densos ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
45c Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
45d Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà
45e Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs
45f Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia)
45d1 Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. Pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà
45g Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)
45h Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i pins (Pinus spp.)
32b Màquies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies
32c Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos adundants i ben distribuïts a bona part de les serres dels Prepirineus, els quals penetren cap a les valls Pirinenques pels solells més termòfils de les valls de la Noguera Pallaresa fins a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
16512,1 ha
618
26,72+-70,56
3,17
24,01
7,06

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
1104,11 ha
1,93
6,69
0,47
ES0000022 - Aigüestortes segura
187,57 ha
0,33
1,14
0,08
ES5110004 - Serra de Catllaràs puntual
0 ha
0
0
0
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
32,34 ha
0,24
0,2
0,01
ES5130003 - Alt Pallars segura
1558,7 ha
2,02
9,44
0,67
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
752,67 ha
4,09
4,56
0,32
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
13,64 ha
0,11
0,08
0,01
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
46,75 ha
0,14
0,28
0,02
ES5130019 - Estany de Montcortès absent
ES5130023 - Beneïdor segura
188,84 ha
45,36
1,14
0,08
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
70,59 ha
5,51
0,43
0,03
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0,12 ha
0
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
9,34 ha
0,11
0,06
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

32.1121* 13 1
32.1124* 13 1
32.1131* 13 1
32.1134* 11 1
32.1151* 12 1
32.1152* 12 1
32.11611* 13 1
32.11614* 12 1
45.3121* 13 1
45.3122* 13 2
45.3123* 12 1
45.3131* 13 1
45.3132* 13 1
45.3133* 12 1
45.321 15 1
45.3411 13 1
45.3415* 14 1
45.3416* 12 2
45.3417* 11 2
45.345 17 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B Tallades fortes per l'obtenció de llenya o carboneig.
B02.02 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B02.03 Estassades massives de sotabosc, que poden afectar a varies espècies de flora i fauna, retenció de l’aigua i del sòl, etc.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats
B03 Roturacions de grans superfícies d'hàbitat.
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent
L09 Incendi (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
16512 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5130003 Alt Pallars
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130023 Beneïdor
ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
- Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
P - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès
- Foment de la presència d'espècies arbòries i arbustives productores de fruits susceptibles de ser font d'aliment per a la fauna.
Investigació i estudis
- Foment i estímul de la investigació ecològica i forestal amb dissenys demostratius i experimentals de gestió forestal sostenible basada amb criteris de conservació, estudis retrospectius (pex dendroecologia) i seguiments a llarg termini
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rodà et al. (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat