9430-Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos amb dominància de pi negre. En estat de desenvolupament òptim, els arbres són alts i creixen espessos, L'estrat arbustiu és alt, dominat pel neret; i acompanyat sovint per la nabinera i de varies plantes herbàcies, líquens i molses. Aquestes darreres solen fer tapissos extensos. A les zones més elevades, aquest bosc pot esdevenir, de manera natural, poc o molt esclarissat i establir un trànsit gradual vers els neretars.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
42.413 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) generalment amb neret (Rhododendron ferrugineum), acidòfils i mesòfils, dels obacs pirinencs ALP
42.4241 Boscos de pi negre (Pinus uncinata), acidòfils i xeròfils, dels solells pirinencs ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
42f Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), generalment amb neret (Rhododendron ferrugineum), acidòfiles i mesòfiles, dels obacs pirinencs
42g Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), acidòfiles i xeròfiles, dels solells pirinencs
42h Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i xeròfiles, dels solells pirinencs
42i Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i mesòfiles, dels obacs pirinencs

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos ben presents a l'estatge subalpí de tot el Pirineu, arribant a les parts culminants de les serres més meridionals dels Prepirineus a Urdiet i Rasos de Peguera (Berguedà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
38292,6 ha
1098
34,87+-77,32
7,36
70,69
99,88

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
381,13 ha
0,67
1
0,99
ES0000022 - Aigüestortes segura
5981,04 ha
10,67
15,62
15,6
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
2280,28 ha
18,22
5,95
5,95
ES5120003 - Serra Cavallera segura
21,87 ha
0,34
0,06
0,06
ES5120022 - Riu Duran absent
ES5120024 - Montgrony segura
114,23 ha
3
0,3
0,3
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
3821,49 ha
28,72
9,98
9,97
ES5130003 - Alt Pallars segura
14168,61 ha
18,32
37
36,96
ES5130004 - Baish Aran segura
178 ha
1,43
0,46
0,46
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
92,53 ha
1,35
0,24
0,24
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
31,25 ha
37,15
0,08
0,08

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

42.413 13 1
42.4241 15 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu - Pasturatge intensiu
B02.02 Tallades fortes de selecció negatives.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats
D01 Noves vies grans de comunicació.
E01.03 Població dispersa
G02.02 Estacions d' esquí
G02.10 Noves infraestructures en ambients de muntanya amb l'augment de freqüenciació humana associada.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Recol·lecció massiva de bolets.
K04.03 Grans plagues forestals.
L04 Grans allaus.
L09 Incendi (natural)
M01.01 Canvis tèrmics (e.g. pujada de la temperatura i temperatures extremes) - Reducció del gruix de neu amb el conseqüent augment de la mortalitat de plàntules i d'individus arbustius.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
38293 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un creixement anual mínim favorable dels arbres més madurs
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els casos on es denoti problemes greus de regeneració o en les plantes productores de fruits.
Aprofitament sostenible Forestal
- Conservació de la variabilitat genètica en les masses amb l'objectiu de mitigar els impactes derivats del canvi climàtic garantint un nombre d'arbres pare suficient (pex 200 peus/ha) que permeti l'intercanvi genètic en la regeneració
- Regulació i control de tales o altres intervencions que puguin malmetre l'hàbitat
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals
- Integració dels coneixements sobre la dinàmica (regeneració, mortalitat) en la gestió forestal per determinar les possibles causes dels signes de decaïment
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès
Investigació i estudis
- Foment i estímul de la investigació ecològica i forestal amb dissenys demostratius i experimentals de gestió forestal sostenible basada amb criteris de conservació, estudis retrospectius (pex dendroecologia) i seguiments a llarg termini
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Creixement radial
Unitats:
% increment de diàmetre (cm)
Metodologia:
Barrines en peus seleccionats
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: