9530*-Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pinedes de pinassa, de densitat variable, que duen un estrat arbustiu integrat sobretot per plantes comunes també a les rouredes seques, i un d’herbaci poc o molt clar en què no manquen elements mediterranis.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
42.632 Boscos de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el territori auso-segàrric i les muntanyes mediterrànies septentrionals (fins a l'alt Gaià) ALP
42.637* Boscos de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) de les muntanyes mediterrànies meridionals (de Prades i el Montsant al Port) MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
42t Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus i del territori auso-segàrric
42u Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), dels territoris catalanídic central i meridional

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos que es distribueixen per la muntanya mitjana de les serres exteriors dels Prepirineus a l'Alt Urgell, baix Pallars Sobirà, Solsonès i est del Pallars Jussà.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
2104,07 ha
74
28,43+-41,88
0,4
41,46
3,93

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
17,3 ha
0,03
0,82
0,03
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
60,1 ha
0,08
2,86
0,11
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
756,07 ha
4,11
35,93
1,41
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130023 - Beneïdor segura
32,13 ha
7,72
1,53
0,06
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
6,55 ha
0,18
0,31
0,01
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,12 ha
0
0,01
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

42.632 16 1
42.637* 17 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A04.01 Pasturatge intensiu - Pasturatge intensiu
B Maximització de la funció productiva en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B02.02 Tallades de selecció negatives, eliminació de tots els arbres
B02.03 Eliminació del sotabosc
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Processionària.
L09 Incendi (natural) - Hàbitat de difícil regeneració.
M Canvi climàtic - Intensificació d'esdeveniments extrems que posen en risc les poblacions relictes.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
2104 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de les estructures forestals d'edats irregulars que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat i amb grans diàmetres
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
P - Manteniment d'un mínim de 5 o 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural
P - Creació de zones forestades madures, d'edats irregulars, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat i amb grans diàmetres, amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors per augmentar la resiliència del
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat
P - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits
Investigació i estudis
- Foment i estímul de la investigació ecològica i forestal amb dissenys demostratius i experimentals de gestió forestal sostenible basada amb criteris de conservació, estudis retrospectius (pex dendroecologia) i seguiments a llarg termini
Divulgació - Informació
- Divulgació i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Índex de conservació
Unitats:
%sup. Amb valor de conservació/sup. Paisatge total
Metodologia:
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Naturalitat
Unitats:
Distància (m) a úsos antròpics
Metodologia:
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Fragmentació
Unitats:
% sup. límit a 30m /sup. espai
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato i Del Río (2009)
Indicador:
Creixement radial
Unitats:
% increment de diàmetre (cm)
Metodologia:
Barrines en peus seleccionats
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: