Espècies

Buscador d'espècies

Nom científic :
Nom català :
Grup:
Regió:
 

 


48 registres

Nom científic
Nom català
Grup Prioritat Regió
+info
Alosa fallax Saboga PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Aphanius iberus Fartet PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Atropa baetica FLORA Prioritari MED veure fitxa
Austropotamobius pallipes Cranc de riu INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Barbastella barbastellus Barbastella MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Barbus meridionalis Barb de muntanya PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Boleum asperum FLORA No prioritari MED veure fitxa
Buxbaumia viridis FLORA No prioritari MED veure fitxa
Callimorpha quadripunctaria INVERTEBRATS Prioritari MED veure fitxa
Caretta caretta Tortuga babaua AMFIBIS I RÈPTILS Prioritari MED veure fitxa
Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Cobitis taenia (paludicola) Llopet de riu PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Coenagrion mercuriale INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Cypripedium calceolus Sabateta de la Mare de Déu FLORA No prioritari MED veure fitxa
Chondrostoma toxostoma Madrilla PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Emys orbicularis Tortuga d'estany AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari MED veure fitxa
Eriogaster catax INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Euphydryas aurinia INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Gomphus graslinii INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Graellsia isabelae INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Kosteletzkya pentacarpa Trencadalla FLORA No prioritari MED veure fitxa
Lucanus cervus Escanyapolls INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Lutra lutra Llúdriga MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Macromia splendens INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Marsilea quadrifolia FLORA No prioritari MED veure fitxa
Marsilea strigosa FLORA No prioritari MED veure fitxa
Mauremys leprosa Tortuga de rierol AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari MED veure fitxa
Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Myotis bechsteinii Ratpenat de bechstein MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Myotis blythii Ratpenat rater mitjà MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Myotis capaccinii Ratpenat de peus grans MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Myotis emarginatus Ratpenat d'orelles dentades MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Myotis myotis Ratpenat rater gros MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Osmoderma eremita INVERTEBRATS Prioritari MED veure fitxa
Oxygastra curtisii INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Petrocoptis monsciciana FLORA No prioritari MED veure fitxa
Petromyzon marinus Lampresa de mar PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Rhinolophus euryale Ratpenat mediterrani de ferradura MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat gran de ferradura MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Rhinolophus hipposideros Ratpenat petit de ferradura MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Rhinolophus mehelyi Ratpenat de ferradura mitjà MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Rosalia alpina Rosàlia INVERTEBRATS Prioritari MED veure fitxa
Rutilus arcasii Madrilleta roja PEIXOS No prioritari MED veure fitxa
Testudo hermanni Tortuga mediterrània AMFIBIS I RÈPTILS No prioritari MED veure fitxa
Tursiops truncatus Dofí mular MAMÍFERS No prioritari MED veure fitxa
Valencia hispanica Samaruc PEIXOS Prioritari MED veure fitxa
Vertigo angustior INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa
Vertigo moulinsiana INVERTEBRATS No prioritari MED veure fitxa