ES5110004-Serra de Catllaràs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 6130,44 ha
Superfície LIC:
6.130,44 ha
Superfície en la regió Alpina:
350,52 ha
Superfície en la regió:
6.130,44 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La serra del Catllaràs és un singular massís prepirinenc, situat entre el mantell del Pedraforca i el de Vallfogona, a l’alt Berguedà i al sud de la serra del Cadí-Moixeró. Presenta uns elleus calcaris amb una altiplà a la part superior i un dimorfisme entre els vessants meridionals abruptes i les vessants septentrionals més suaus. Hi ha un predomini de la vegetació mediterrània i submediterrània acusant també la vegetació el dimorfisme entre els vessants d’obaga i les de solana: alzinars, rouredes, pinedes de pi roig, fagedes amb boix, etc.En aquesta serra, tot i que no assoleix una alçada considerable, també s’hi desenvolupen alguns prats i rasos culminals de caràcter subalpí així com interessants comunitats rupícoles de la muntanya mitjana calcària (Saxifragion mediae). La fauna de la serra de Catllaràs té una comunitat en transició entre els sistemes mediterranis i els pirinencs, situats més al sud. S’hi troben espècies ja al límit de la seva distribució, de caràcter montà i subalpí, com ara el gall fer (Tetrao urogallus) i la marta (Marta martes), així com altres espècies interessants, com ara el cérvol (Cervus elaphus).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080575
Castell de l'Areny
1193.76 ha
080996
Guardiola de Berguedà
166.03 ha
081424
la Nou de Berguedà
965.6 ha
081666
la Pobla de Lillet
2584.51 ha
082166
Sant Jaume de Frontanyà
113.29 ha
082994
Vilada
275.12 ha
089030
Sant Julià de Cerdanyola
588.04 ha
170963
les Llosses
244.11 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CTS
Serra del Catllaràs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
0,07 ha
0
0,03
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
13,22 ha
0,22
2,63
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
2,36 ha
0,04
0,79
9130 Fagedes neutròfiles segura
4,34 ha
0,07
1,56
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
13,41 ha
0,22
3,89
9340 Alzinars i carrascars puntual
0 ha
0
0,02

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
321,48 ha
1,56
1304 Rhinolophus ferrumequinum
350,53 ha
0,21
1308 Barbastella barbastellus
350,53 ha
1,39
1902 Cypripedium calceolus
32,38 ha
61,44

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
5
1303 Rhinolophus hipposideros
350,53 ha
0,42
1305 Rhinolophus euryale
120,15 ha
0,37
1307 Myotis blythii
0 ha
0,2
1307 Myotis blythii
81,54 ha
0,2
1321 Myotis emarginatus
252,17 ha
0,26
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris Cypripedium calceolus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  9150
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi 9340
  - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present Cypripedium calceolus
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6210
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210