ES5110005-Sistema transversal Català

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 28563,4 ha
Superfície LIC:
28.563,40 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
28.563,40 ha
Superfície en la regió:
28.563,40 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai constituït per tres unitats fisiogràfiques: Savassona, Collsacabra i el conjunt orogràfic format per les Serres de Milany, Santa Magdalena i Pugsacalm i Bellmunt. Savassona, és un espai que comprèn petites elevacions que tanquen a l'est la cubeta de la Plana de Vic. Els materials calcaris, i especialment els margosos, són els principals condicionants dels relleus singulars d'aquesta zona. El paisatge vegetal predominant és el mateix que a la Plana de Vic: la roureda de Quercus pubescens amb boix, però la major suavitat climàtica permet l'establiment de un bon nombre de comunitats vegetals pròpies del país de l'alzina. Collsacabra forma una unitat morfològica ben definida per un conjunt atrinxerat que culmina amb un extens altiplà i muntanyes tabulars per sobre dels 1.000 m. Els materials que formen aquest espai són sediments eocènics, bàsicament calcaris, argiles silíciques (gresos) i margues. El clima plujós determina el predomini del paisatge vegetal submediterrani i eurosiberià (rouredes, fagedes, landes ...). El relleu escarpat, l'abundància de la vegetació silvatica i el seu aïllament relatiu fan que sigui molt adequat per albergar espècies animals salvatges de caràcter centreeuropeu. Les Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt són un complex conjunt orogràfic a la capçalera del riu Ges on els materials dominants són els gresos i margues i puntualment nivells de conglomerats, que han donat lloc a relleus suaus que amb prou feines superen els 1.500 m. Les condicions climàtiques, amb una pluviositat elevada i temperatures moderadament suaus, permeten el desenvolupament de la vegetació típica de la muntanya mitjana humida.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080832
Folgueroles
0.63 ha
081167
les Masies de Roda
289.3 ha
081311
Montesquiu
432.11 ha
081509
Orís
343.37 ha
082205
Sant Julià de Vilatorta
253.36 ha
082331
Sant Pere de Torelló
2617.57 ha
082378
Sant Quirze de Besora
286.8 ha
082418
Sant Sadurní d'Osormort
275.31 ha
082536
Santa Maria de Besora
1397.26 ha
082541
Santa Maria de Corcó
685.51 ha
082652
Sant Vicenç de Torelló
44.99 ha
082726
Sora
70.33 ha
082750
Tavèrnoles
19.28 ha
082802
Tavertet
1154.35 ha
083036
Vilanova de Sau
1107.41 ha
089019
Rupit i Pruit
2732.98 ha
170078
Amer
0.05 ha
170963
les Llosses
29.69 ha
171169
Osor
0 ha
171334
les Planes d'Hostoles
814.28 ha
171479
Ripoll
1814.74 ha
171498
Riudaura
1105.07 ha
171616
Sant Feliu de Pallerols
0.38 ha
171642
Sant Hilari Sacalm
465.52 ha
171707
Vallfogona de Ripollès
2750.29 ha
171946
Susqueda
2155 ha
172076
la Vall d'en Bas
4663.35 ha
172121
Vidrà
3054.43 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CLS
Collsacabra
MPB
Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bell
MSQ
Montesquiu
SVS
Savassona

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. pendent confirmació
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
23,97 ha
0,08
3,56
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,02 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
6,13 ha
0,02
2,62
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
18,02 ha
0,06
3,39
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
363,42 ha
1,27
3,59
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles segura
13,95 ha
0,05
5,58
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
17,58 ha
0,06
0,29
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) segura
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2033,19 ha
7,12
21,37
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
9,5 ha
0,03
0,05
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
1 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0,03 ha
0
0,14
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
73,44 ha
0,26
1,8
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
283,02 ha
0,99
1,55
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
39,51 ha
0,14
5,66
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
25,27 ha
0,09
0,67
9130 Fagedes neutròfiles segura
2912,65 ha
10,2
47,16
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
5333,35 ha
18,67
49,26
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
0,49 ha
0
0,03
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
38,36 ha
0,13
24,19
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
78,59 ha
0,28
2,28
9260 Castanyedes segura
201,4 ha
0,71
1,34
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
20,67 ha
0,07
0,31
9330 Suredes segura
6,42 ha
0,02
0,01
9340 Alzinars i carrascars segura
3500,94 ha
12,26
1,61
9540 Pinedes mediterrànies segura
144,1 ha
0,5
0,05
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
6 nº UTM10
26,09
1074 Eriogaster catax
2 nº UTM10
66,67
1075 Graellsia isabelae
6470,63 ha
2,17
1087 Rosalia alpina
2 localitats
22,22
1092 Austropotamobius pallipes
65,19 km
6,59
1138 Barbus meridionalis
26,01 km
3,77
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
2,08
1303 Rhinolophus hipposideros
28563,4 ha
2,08
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies no rellevants
2,08
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies no rellevants
1,06
1304 Rhinolophus ferrumequinum
28563,4 ha
1,06
1307 Myotis blythii
27779,14 ha
4,64
1308 Barbastella barbastellus
19526,58 ha
4,69
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1321 Myotis emarginatus
27599,03 ha
2,46
1355 Lutra lutra
77,09 km
2,24

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
4 nº UTM10
14,81
1065 Euphydryas aurinia
4 nº UTM10
8,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
9 nº UTM10
22,5
1083 Lucanus cervus
10 nº UTM10
16,13
1088 Cerambyx cerdo
4 nº UTM10
9,09
1305 Rhinolophus euryale
24390,92 ha
2,41
1324 Myotis myotis
1030,06 ha
0,09
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Oxygastra curtisii
  Austropotamobius pallipes
  Coenagrion mercuriale
  91E0*
  3270
  3240
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3270
  3240
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9130
  9150
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
  3270
  3240
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
  Lucanus cervus
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Rosalia alpina
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  Oxygastra curtisii
  Coenagrion mercuriale
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels regs i canals tradicionals i millora de la naturalitat de riberes i torrents amb poca cobertura arbòria Coenagrion mercuriale
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6110*
  4030
  5110
  5130
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  Oxygastra curtisii
  Austropotamobius pallipes
  Coenagrion mercuriale
  91E0*
  3270
  3240
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
  Myotis emarginatus
  Callimorpha quadripunctaria
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 9180*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis blythii
  Myotis emarginatus
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  91E0*
  9130
  9150
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  Myotis emarginatus
  Cerambyx cerdo
  Lucanus cervus
  9340
  9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Oxygastra curtisii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9130
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis Rosalia alpina
  Lucanus cervus
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9130
  9150
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica. 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6110*
  6210
  4030
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
  6210
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210
  5110
  5130
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Cerambyx cerdo
  Lucanus cervus
  Callimorpha quadripunctaria