ES5110009-Riera de Merlès

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 3013,18 ha
Superfície LIC:
3.013,18 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.013,18 ha
Superfície en la regió:
3.013,18 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai fluvial situat en la transició entre les terres prepirinenques i les conques i altiplans centrals. Sistemes naturals fluvials, característics de la conca del riu Llobregat, amb vegetació pantanosa i de ribera, i biocenosis faunístiques de vertebrats i invertebrats associades. Una de les úniques mostres de sistemes naturals de la conca del Llobregat en bon estat de conservació, amb molt bona qualitat ecològica de les seves aigües. Bona representació de la vegetació aquàtica i de ribera, de comunitats d'algues incrustants i d'invertebrats. L'espai compta, a més, amb una bona mostra de boscos de Pinus nigra de plana, en una àrea aïllada de les àrees més característiques per a aquesta espècie a Catalunya. També es localitzen importants poblacions de mamífers.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080240
Borredà
25.33 ha
080902
Gaià
646.57 ha
081094
Lluçà
8.77 ha
081516
Oristà
28.62 ha
081712
Prats de Lluçanès
48.62 ha
081770
la Quar
11.54 ha
081884
Sagàs
7.15 ha
082129
Sant Feliu Sasserra
64.15 ha
082554
Santa Maria de Merlès
2169.37 ha
170963
les Llosses
3.09 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MER
Riera de Merlès

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de Riera de Merlès

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
16,44 ha
0,55
2,45
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,92 ha
0,06
0,05
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,54 ha
0,02
0,01
9340 Alzinars i carrascars segura
80,56 ha
2,67
0,04
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
341,75 ha
11,34
0,66
9540 Pinedes mediterrànies segura
751,64 ha
24,95
0,28

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1092 Austropotamobius pallipes
5,94 km
0,6
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3013,18 ha
0,11
1308 Barbastella barbastellus
61,6 ha
0,01
1355 Lutra lutra
30 km
0,87

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
2222,64 ha
0,75
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
4,55
1303 Rhinolophus hipposideros
2616,3 ha
0,19
1305 Rhinolophus euryale
56,59 ha
0,01
1321 Myotis emarginatus
1080,18 ha
0,1
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
  3240
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3240
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3240
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  3240
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540