ES5110011-Serres del litoral septentrional

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 19463,17 ha
Superfície LIC:
19.463,17 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
19.463,17 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Conjunt fisiogràfic complex integrat per diverses unitats. D'una banda, al sud: la Conreria, la serra de Sant Mateu i les muntanyes de Céllecs i els seus entorns formen un relleu accidentat, entre els rius Besòs i la riera d'Argentona, amb predomini de materials granítics i esquistosos propis de la Serralada Litoral. Es tracta d'un espai característic del país de l'alzinar litoral, on tenen una gran importància les pinedes litorals de pi pinyoner. La fauna és la característica dels ambients mediterranis, només amb algunes penetracions extramediterrànies en els enclavaments més humits. D'altra banda, al nord, les serres del Corredor i del Montnegre suposen un espai natural ben característic de la Serralada Litoral Catalana format per un conjunt de relleus que separen la plana litoral del Maresme de la depressió pre-litoral de la Selva i del Vallès. Els materials geològics dominants són les roques plutòniques, filonianes i materials metamòrfics. La diversitat d'aquest espai s'atribueix a la seva orografia i la situació geogràfica, que fa que es puguin distingir dues zones bioclimàtiques ben definides: les vessants costaneres i les vessants interiors. L'espai acull una notable diversitat d'ambients que permet la convivència de paisatges predominants típicament mediterranis amb petites àrees de caràcter centreeuropeu i fins i tot atlàntic.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080039
Alella
228.19 ha
080076
Arenys de Munt
390.59 ha
080095
Argentona
801.1 ha
080155
Badalona
389.93 ha
080291
Cabrera de Mar
175.81 ha
080305
Cabrils
151.9 ha
080351
Calella
0.06 ha
080752
Dosrius
1836.53 ha
080826
Fogars de Tordera
1455.62 ha
081069
Llinars del Vallès
420.22 ha
081108
Malgrat de Mar
45.72 ha
081213
Mataró
431.8 ha
081252
Montcada i Reixac
0.13 ha
081363
Montornès del Vallès
0.08 ha
081537
Òrrius
258.55 ha
081555
Palafolls
90.92 ha
081635
Pineda de Mar
114.42 ha
081810
la Roca del Vallès
710.8 ha
081939
Sant Iscle de Vallalta
828.16 ha
081976
Sant Andreu de Llavaneres
3.42 ha
082021
Sant Celoni
4211.15 ha
082037
Sant Cebrià de Vallalta
179.55 ha
082093
Sant Fost de Campsentelles
2.72 ha
082140
Vilassar de Dalt
443.93 ha
082303
Premià de Dalt
252.63 ha
082457
Santa Coloma de Gramenet
2.22 ha
082567
Santa Maria de Martorelles
185.4 ha
082613
Santa Susanna
3.03 ha
082649
Sant Vicenç de Montalt
0.01 ha
082819
Teià
197.02 ha
082824
Tiana
270.64 ha
082845
Tordera
3393.57 ha
082943
Vallgorguina
998.29 ha
082969
Vallromanes
242.83 ha
083067
Vilalba Sasserra
353.74 ha
089024
Vilanova del Vallès
392.5 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CEL
la Conreria-Sant Mateu-Céllecs
MCS
Serres de Montnegre-el Corredor

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
3170* Basses i tolls temporers mediterranis pendent confirmació
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
10,15 ha
0,05
0,06
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
0,83 ha
0
0,02
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
110,27 ha
0,57
3,19
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
33,35 ha
0,17
0,15
9260 Castanyedes segura
334,83 ha
1,72
2,23
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,68 ha
0
0,01
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
9330 Suredes segura
7185,92 ha
36,92
10,03
9340 Alzinars i carrascars segura
6709,02 ha
34,47
3,09
9540 Pinedes mediterrànies segura
2262,77 ha
11,63
0,83

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
4 nº UTM10
8,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
6 nº UTM10
9,68
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1092 Austropotamobius pallipes
1138 Barbus meridionalis
4,86 km
0,7
1221 Mauremys leprosa
4 nº UTM10
6,06
1303 Rhinolophus hipposideros
19414,48 ha
1,41
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
1,41
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2 colònies rellevants
0,72
1304 Rhinolophus ferrumequinum
19463,17 ha
0,72
1305 Rhinolophus euryale
14719,55 ha
1,45
1307 Myotis blythii
18190,42 ha
3,04
1307 Myotis blythii
1 colònies rellevants
3,04
1310 Miniopterus schreibersii
6 nº UTM10
7,41
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies rellevants
7,41
1316 Myotis capaccinii
1 colònies rellevants
1324 Myotis myotis
19468,18 ha
1,62
1324 Myotis myotis
1 colònies rellevants
1,62
1355 Lutra lutra
1,93 km
0,06

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1321 Myotis emarginatus
15880,67 ha
1,41
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  Austropotamobius pallipes
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
  Austropotamobius pallipes
  91E0*
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9260
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis myotis
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis blythii
  Myotis capaccinii
  Myotis myotis
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9330
  9260
  91E0*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis myotis
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer) 9260
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9330
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  9330
  9260
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat Euphydryas aurinia
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
  9330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Euphydryas aurinia