ES5110013-Serres del Litoral central

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 25068,69 ha
Superfície LIC:
25.068,69 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
25.068,69 ha
Superfície en la regió:
25.068,69 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Massís del Garraf forma una unitat de relleu constituïda predominantment per materials calcaris (unitat càrstica) amb l'única excepció de l'extrem més oriental on dominen els materials silícics. Posseeix un relleu heterogeni que apareix com a resultat d'un modelat mixt d'erosió normal i càrstica, on intervenen formes fluvials ordinàries i formes càrstiques superficials i subterrànies. Les comunitats vegetals s'han de incloure dins tres dominis de vegetació: l'alzinar litoral, la màquia litoral i les comunitats permanents de fonoll marí en els penya-segats. Les característiques del relleu determinen un predomini de la fauna mediterrània, amb una notable diversitat de les biocenosis rupícoles i litorals. Les muntanyes de l'Ordal estan formades per un sistema càrstic amb masses de calcàries mesozoiques i dipòsits de sediments marins que donen cos a un característic relleu calcari. A l'extrem oriental apareixen també els materials triàsics. Gairebé la pràctica totalitat del territori s'ha d'incloure dins el domini de l'alzinar litoral on dominen les comunitats secundàries com les garrigues o brolles que conviuen amb comunitats permanents d'hàbitats específics, com els rupícoles o els boscos de caducifolis d'alguns fons de vall. Olerdola constitueix la prolongació oriental de les serres litorals del Garraf-Ordal. Formada per relleus calcaris, coberts de matoll calcícola de romaní i bruc (Erica multiflfora) amb abundància de pi blanc. Són freqüents les comunitats de casmófítes i comofítes en llocs rocosos. Foix: l'extrem més oriental de la Serra Litoral presenta un illot important de vegetació natural propi dels barrancs mediterranis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080137
Avinyonet del Penedès
1287.11 ha
080207
Begues
3944.16 ha
080431
Canyelles
341.32 ha
080569
Castelldefels
186.89 ha
080581
Castellet i la Gornal
1954.06 ha
080667
Castellví de Rosanes
356.39 ha
080689
Cervelló
1278.45 ha
080728
Corbera de Llobregat
44.97 ha
080749
Cubelles
22.74 ha
080898
Gavà
951.99 ha
080919
Gelida
883.19 ha
081141
Martorell
0.17 ha
081458
Olèrdola
347.02 ha
081461
Olesa de Bonesvalls
2370.9 ha
081483
Olivella
2599.52 ha
082068
Sant Cugat Sesgarrigues
24.54 ha
082310
Sant Pere de Ribes
1703.73 ha
082515
Santa Margarida i els Monjos
252.9 ha
082634
Sant Vicenç dels Horts
17.1 ha
082704
Sitges
3093.99 ha
082732
Subirats
1650.35 ha
082896
Torrelles de Llobregat
361.47 ha
082956
Vallirana
794.29 ha
083073
Vilanova i la Geltrú
596.53 ha
430167
l'Arboç
0.22 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
FOX
el Foix
GRF
Massís del Garraf
OLD
Olèrdola
ORD
Muntanyes de l'Ordal

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1150* Llacunes costaneres segura
1,35 ha
0,01
0,08
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
11,1 km
0,74
1,3
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
23,69 ha
0,09
3,63
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
2,02 ha
0,01
0,33
2110 Dunes movents embrionàries segura
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
49,8 ha
0,2
50,95
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
3239,68 ha
12,92
12,76
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
792,2 ha
3,16
4,45
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,67 ha
0
0,19
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
131,33 ha
0,52
7,72
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
303,55 ha
1,21
1,66
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
15,15 ha
0,06
2,17
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
7,6 ha
0,03
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
5,44 ha
0,02
0,08
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
9340 Alzinars i carrascars segura
1418,61 ha
5,66
0,65
9540 Pinedes mediterrànies segura
6655,46 ha
26,55
2,44

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1217 Testudo hermanni
3714,27 ha
15,18
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
1302 Rhinolophus mehelyi
1 nº UTM10
50
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2 colònies no rellevants
0,93
1304 Rhinolophus ferrumequinum
25059,57 ha
0,93
1305 Rhinolophus euryale
23414,21 ha
2,31
1307 Myotis blythii
1 colònies no rellevants
1,65
1307 Myotis blythii
9854,84 ha
1,65
1310 Miniopterus schreibersii
5 nº UTM10
6,17
1310 Miniopterus schreibersii
2 colònies no rellevants
6,17
1316 Myotis capaccinii
1 colònies no rellevants
1324 Myotis myotis
24946,21 ha
2,08
1324 Myotis myotis
1 colònies no rellevants
2,08

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1014 Vertigo angustior
1 nº UTM10
33,33
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1224 Caretta caretta
4 nº UTM10
13,79
1303 Rhinolophus hipposideros
23800,58 ha
1,73
1321 Myotis emarginatus
9513,69 ha
0,85
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo angustior
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  1240
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola Vertigo angustior
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  1240
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
  5330
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis myotis
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8220
  8130
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
  Myotis myotis
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus mehelyi
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis myotis
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 1240
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540