ES5110014-Serra de Castelltallat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 4961,39 ha
Superfície LIC:
4.961,39 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
4.961,39 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Unitat orogràfica perfectament definida constituïda per margues i limolites alternants amb nivells de calcàries i/o gresos calcaris, de l'edat oligocénica. De relleu suau per ambdós vessants i coronada per un altiplà estructural que aconsegueix els 900 m d'altitud. Hi ha un notable dimorfisme del paisatge, amb les vessants septentrionals cobertes de boscos de pinassa i pi roig, boixedes i jonqueres i les meridionals dominades per matoll calcícola i pinedes de pi blanc. La gran extensió de l'espai forestal manté biòtops adequats pel desenvolupament de la fauna típica dels boscos mediterranis i submediterranis. Destaca la presència de comunitats vegetals submediterrànies i, en especial, de pinedes de Pinus nigra ssp. salzmanii en bon estat de conservació.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080023
Aguilar de Segarra
0.01 ha
080847
Fonollosa
3.62 ha
082299
Sant Mateu de Bages
4790.8 ha
082747
Súria
166 ha
251364
la Molsosa
0.94 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CAS
Serra de Castelltallat

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
20,38 ha
0,41
0,3
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
236,88 ha
4,77
0,46
9540 Pinedes mediterrànies segura
216,78 ha
4,37
0,08

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1304 Rhinolophus ferrumequinum
4961,39 ha
0,18
1355 Lutra lutra
0,85 km
0,02

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
1161,05 ha
0,39
1303 Rhinolophus hipposideros
1712,97 ha
0,12
1305 Rhinolophus euryale
2305,23 ha
0,23
1324 Myotis myotis
1224,26 ha
0,1
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)