ES5110015-Sistema prelitoral central

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 19649,13 ha
Superfície LIC:
19.649,13 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
19.649,13 ha
Superfície en la regió:
19.649,13 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Ocupa els relleus principals de la serralada Prelitoral (Ancosa, Brufaganya, Queralt, Montclar, Comaverd, etc.). El 42% de l'espai està inclòs en els PEINs de Saburella, Ancosa-Montagut, Tossal Gros de Miramar i Serra de Miralles-Queralt. L'espai està constituït per terrenys de formació terciària, on cal destacar tres conjunts litològics ben diferenciats. El paisatge es caracteritza pel predomini dels elements de formacions de carrasca (matolls i pinedes calcícoles de pi blanc), amb destacables penetracions de vegetació submediterrània (rouredes de Quercus faginea) i de la mediterrània marítima (alzinar litoral) i poblacions de pinedes de Pinus nigra ssp. salzmanii en bon estat de conservació. La gran extensió de boscos permet el desenvolupament de poblacions estables de fauna característiques dels boscos mediterranis, especialment notable és la presència de fauna invertebrada com el coleòpter Sternocoelis duforti, el mol·lusc Trissexodon quadrasi i l'heteròpter Orthotylus thymelaeae.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080214
Bellprat
1484.56 ha
080484
Carme
11.43 ha
081043
la Llacuna
2100.12 ha
081228
Mediona
0 ha
081521
Orpí
36.18 ha
081688
Pontons
0.05 ha
082264
Sant Martí de Tous
597.14 ha
082508
Santa Margarida de Montbui
598.63 ha
082573
Santa Maria de Miralles
1170.89 ha
082883
Torrelles de Foix
0.01 ha
430017
Aiguamúrcia
748.56 ha
430213
Barberà de la Conca
46.5 ha
430363
Cabra del Camp
526.37 ha
430593
Figuerola del Camp
943.73 ha
430862
Montblanc
293.73 ha
431080
el Pla de Santa Maria
48.87 ha
431135
el Pont d'Armentera
1148.61 ha
431205
Querol
4705.24 ha
431418
Pontils
4159.72 ha
431423
Sarral
1017.86 ha
431613
Valls
10.39 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MRM
Tossal Gros de Miramar
PRC
Sistema prelitoral central

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) pendent confirmació
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
34,97 ha
0,18
0,35
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
227,07 ha
1,16
1,28
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion pendent confirmació
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
256,74 ha
1,31
1,41
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
593,48 ha
3,02
2,59
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
46,11 ha
0,23
0,69
9340 Alzinars i carrascars segura
2138,51 ha
10,88
0,98
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
1910,72 ha
9,72
3,71
9540 Pinedes mediterrànies segura
3693,42 ha
18,8
1,35
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
2 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
375,11 ha
0,13
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1088 Cerambyx cerdo
3 nº UTM10
6,82
1092 Austropotamobius pallipes
61,68 km
6,24
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
4,55
1303 Rhinolophus hipposideros
4 colònies no rellevants
0,81
1303 Rhinolophus hipposideros
11175,63 ha
0,81
1304 Rhinolophus ferrumequinum
19649,12 ha
0,73
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2 colònies no rellevants
0,73
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2 colònies rellevants
0,73
1310 Miniopterus schreibersii
5 nº UTM10
6,17
1321 Myotis emarginatus
2037,06 ha
0,18

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1305 Rhinolophus euryale
721,73 ha
0,07
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
19047,11 ha
1,59
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Rhinolophus ferrumequinum
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  9530*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  9240
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  9530*
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9530*
  9340
  9240
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
  9530*