ES5110017-Costes del Maresme

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 2906,36 ha
Superfície LIC:
2.906,36 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.906,36 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai marí situat davant la costa de la comarca del Maresme. Aquest espai presenta un elevat interès de conservació ja que alberga una important pradera de posidònia - fanerògama que genera els ecosistemes més importants del mediterràni. Moltes espècies troben els nutrients necessaris per la seva supervivència així com l'hàbitat adequat entre els brots de posidònia, sobre tot entre els seus rizomes, que arriben a constituir un enorme entramat recobert de sediments on s'allotgen multitud d'individus. La retícula formada amb els rizomes i les fulles de la posidònia ofereix nombrosos amagatalls i sol cobrir-se de sediments, les fulles es recobreixen d'organismes epífits: petites algues que accedeixen d'aquesta manera a la llum i de petits invertebrats que filtren les partícules en suspensió. La posidònia també atreu a nombrosos peixos (carnívors i omnívors) que s'alimenten de crustacis, eriçons, mol · luscs, cucs ... Aquesta planta representa un gran rebost i per a algunes espècies refugi ja que els seus rizomes i les seves fulles entrellaçades aporten gran quantitat d'amagatalls.

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1224 Caretta caretta
1 nº UTM10
3,45
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
Control d'espècies exòtiques
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*