ES5120001-Alta Garrotxa-Massís de les Salines

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 38196,13 ha
Superfície LIC:
38.196,13 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
38.190,31 ha
Superfície en la regió:
38.196,13 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai que comprèn tot el conjunt orogràfic de les muntanyes prepirinenques de l'Alta Garrotxa, de relleus complexos i abruptes amb nombroses cadenes i valls fluvials (valls de Salarsa, del Bac, de Bolós, del Llierca, de la Muga ...). En aquests relleus tenen força importància els vents de llevant marítims que determinen un clima humit de tendència atlàntica. Predominen els materials litològics calcaris on tenen una gran importància els fenòmens càrstics. Espai amb elevada diversitat i gran contrast entre els seus vessants mediterranis i centreeuropeus. Les solanes es caracteritzen per un paisatge mediterrani típic d'alzinar, mentre les obagues i fons de vall exemplifiquen un paisatge submediterrani i euro-siberià amb fagedes, rouredes i pinedes de pi roig.Constitueix una bona representació de comunitats animals i vegetals dels Prepirineus orientals. Es caracteritza per presentar una de les millors representacions de carrascars de Catalunya. La fauna vertebrada es caracteritza per la coexistència entre els elements pirenaics i mediterranis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170010
Agullana
863.04 ha
170031
Albanyà
8942.31 ha
170144
la Vajol
126.59 ha
170216
Beuda
1416.88 ha
170314
Cabanelles
415.77 ha
170391
Camprodon
5748.6 ha
170600
Darnius
0.19 ha
170865
la Jonquera
710.99 ha
171024
Maçanet de Cabrenys
3541.59 ha
171077
Molló
0.08 ha
171096
Montagut
7837.07 ha
171498
Riudaura
0.46 ha
171544
Sales de Llierca
2821.61 ha
171714
Sant Llorenç de la Muga
851.23 ha
171772
Sant Pau de Seguries
0.11 ha
171851
Sant Joan les Fonts
234.35 ha
172001
Tortellà
352.88 ha
172082
la Vall de Bianya
4307.59 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ALG
l'Alta Garrotxa
MPS
Penya-segats de la Muga
SLS
Massís de les Salines

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de la Muga-Albanyà

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
1 localitats
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
32,51 ha
0,09
4,83
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
34,58 ha
0,09
6,51
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
1,44 ha
0
0,12
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
34,12 ha
0,09
0,34
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles segura
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) segura
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
462,1 ha
1,21
4,86
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1,12 ha
0
0,32
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
2,78 ha
0,01
0,07
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
76,53 ha
0,2
4,5
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
182,65 ha
0,48
1
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
4,2 ha
0,01
0,6
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
230,87 ha
0,6
6,12
9130 Fagedes neutròfiles segura
1031,42 ha
2,7
16,7
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
1461,37 ha
3,83
13,5
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
116,26 ha
0,3
7,46
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
257,02 ha
0,67
7,44
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
107,2 ha
0,28
0,47
9260 Castanyedes segura
406,35 ha
1,06
2,7
9330 Suredes segura
1437,84 ha
3,76
2,01
9340 Alzinars i carrascars segura
18336,55 ha
48,01
8,44
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
577,99 ha
1,51
1,12
9540 Pinedes mediterrànies segura
602,59 ha
1,58
0,22
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
3 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1075 Graellsia isabelae
13423,7 ha
4,5
1078 Callimorpha quadripunctaria
4 nº UTM10
10
1083 Lucanus cervus
5 nº UTM10
8,06
1088 Cerambyx cerdo
3 nº UTM10
6,82
1092 Austropotamobius pallipes
47,52 km
4,8
1138 Barbus meridionalis
25,31 km
3,67
1217 Testudo hermanni
62,53 ha
0,26
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
38186,76 ha
2,78
1304 Rhinolophus ferrumequinum
38181,56 ha
1,42
1305 Rhinolophus euryale
38186,76 ha
3,77
1307 Myotis blythii
38210,85 ha
6,39
1308 Barbastella barbastellus
36498,48 ha
8,76
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1316 Myotis capaccinii
77,2 ha
0,09
1321 Myotis emarginatus
38186,76 ha
3,4
1323 Myotis bechsteinii
2 nº UTM10
28,57
1324 Myotis myotis
4982,94 ha
0,42
1355 Lutra lutra
86,92 km
2,52

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
3 nº UTM10
13,04
1044 Coenagrion mercuriale
2 nº UTM10
7,41
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
33,33
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9260
  9160
  9150
  9120
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
  Eriogaster catax
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8130
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis blythii
  Myotis capaccinii
  Myotis emarginatus
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9580*
  9340
  9330
  9260
  91E0*
  9160
  9150
  9120
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis emarginatus
  Barbastella barbastellus
  9340
  9150
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer) 9260
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9580*
  9340
  9330
  9160
  9150
  9120
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9120
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9580*
  9340
  9330
  9260
  9160
  9150
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6210
  4030
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9330
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*