ES5120004-Zona Volcànica de la Garrotxa

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 15211,74 ha
Superfície LIC:
15.211,74 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
15.211,74 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Zona Volcànica de la Garrotxa és un espai amb un excepcional interès geològic i botànic, sent molt singular a Catalunya i, sens dubte, el millor exponent del paisatge volcànic de la Península Ibèrica. Aquest espai comprèn una part important de la conca alta del riu Fluvià, des dels 300 m d'altitud fins als cims més propers als 1.000 m. Formada per un important conjunt volcànic, entre les serres transversals eocèniques, que conté una quarantena de cons volcànics de tipus estrombolià, cràters d'explosió i més de vint colades de laves basàltiques. La flora representada en aquest espai és extremadament rica, tant quantitativa com qualitativament, amb predomini de les plantes de l’element mediterrani i euro-siberià. Les unitats de vegetació més rellevants de la Zona Volcànica de la Garrotxa són els boscos caducifolis centreeuropeus i atlàntics als indrets més humits i els boscos perennifolis mediterranis als vessants secs. L’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) ocupa una part important del territori, especialment a la part oriental. Cal destacar algunes formacions vegetals realment notables a Catalunya que caracteritzen el paisatge de les planes d'Olot, com són les fagedes, rouredes, vernedes, etc. La fageda ocupa en aquestes terres una posició excepcional entre 500 i 650 m sobre els materials volcànics -variant acidòfila (Luzulo niveae-Fagetum) de la Fageda de Jordà-, mentre que als vessants de la Serra del Corb i de Finestres també hi ha importants extensions de fageda amb boix i amb el·lebor verd (Buxo sempervirentis-Fagetum i Helleboro-Fagetum); aquests boscos són especialment rics en plantes nemorals. La presència de petits fragments de la roureda de roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris) a la cubeta olotina és realment excepcional per a Catalunya i de gran interès fitogeogràfic; la roureda de roure pènol és un bosc de significació netament centreeuropea propi de les grans planes europees i vessants septentrionals del Pirineu (Era Val d'Aran). La fauna és típicament centreeuropea, caracteritzada per l’abundància d’alguns grups faunístics i la notable diversitat, en especial d’invertebrats, amb moltes espècies rares o endèmiques. La coexistència d’un paisatge vegetal mediterrani i centreeuropeu en una àrea relativament reduïda determina la presència d’un conjunt faunístic de gran interès. Els cingles verticals de Puigsallança i del nucli de Finestres, són especialment importants com a hàbitat per a diverses espècies d'aus rapinyaires. La inaccessibilitat d’alguns sectors permet la conservació d’alguns biòtops característics de la fauna de la muntanya mitjana catalana, on destaca la densitat de carnívors de mida mitjana: fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), guineu (Vulpes vulpes), etc.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
089019
Rupit i Pruit
0.18 ha
170464
Castellfollit de la Roca
66.8 ha
171058
Mieres
187.92 ha
171096
Montagut
296.93 ha
171143
Olot
2305.98 ha
171334
les Planes d'Hostoles
515.57 ha
171390
les Preses
720.25 ha
171498
Riudaura
5.2 ha
171616
Sant Feliu de Pallerols
3264.2 ha
171833
Sant Aniol de Finestres
1383.63 ha
171848
Santa Pau
3982.27 ha
171851
Sant Joan les Fonts
2307.51 ha
172076
la Vall d'en Bas
2.7 ha
172082
la Vall de Bianya
172.54 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GZV
Zona Volcànica de la Garrotxa

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Reserva Natural Parcial de la Fageda d'en Jordà
Reserva Natural Parcial de Turó de la Pomareda
Reserva Natural Parcial del volcà Aiguanegra
Reserva Natural Parcial del volcà Bellaire
Reserva Natural Parcial del volcà Can Simó
Reserva Natural Parcial del volcà Croscat
Reserva Natural Parcial del volcà de Puig Roig
Reserva Natural Parcial del volcà de Sant Marc
Reserva Natural Parcial del volcà de Santa Margarida
Reserva Natural Parcial del volcà el Racó
Reserva Natural Parcial del volcà el Torrent
Reserva Natural Parcial del volcà Fontpobra
Reserva Natural Parcial del volcà l'Estany
Reserva Natural Parcial del volcà Montolivet
Reserva Natural Parcial del volcà Puig Astrol
Reserva Natural Parcial del volcà Puig de l'Ós
Reserva Natural Parcial del volcà Puig de la Costa
Reserva Natural Parcial del volcà Puig de la Garsa
Reserva Natural Parcial del volcà Pujalós
Reserva Natural Parcial dels volcans de Cabrioler
Reserva Natural Parcial dels volcans de la Garrinada i Montsacopa
Reserva Natural Parcial dels volcans del Cairat, de Claperols i de Repassot
Reserva Natural Parcial dels volcans les Bisaroques
Reserva Natural Parcial dels volcans Puig Rodó, Puig de les Medes i Llacunanagra
Reserva Natural Parcial dels volcans Puig Safont i el Tom, Puig de Martinyà i la Mallola
Reserva Natural Parcial dels volcans Roca Negra i Puig Subià
Reserva Natural Parcial dels volcans Traiter Inferior i Superior

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
3170* Basses i tolls temporers mediterranis puntual
4 localitats
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,1 ha
0,01
0,31
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi pendent confirmació
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
2,54 ha
0,02
1,09
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
260,15 ha
1,71
2,73
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
2 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
24,11 ha
0,16
0,59
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
42,05 ha
0,28
0,23
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
196,28 ha
1,29
5,21
9130 Fagedes neutròfiles segura
241,8 ha
1,59
3,91
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
799,31 ha
5,25
7,38
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
664,37 ha
4,37
42,61
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
116,03 ha
0,76
3,36
9260 Castanyedes segura
77,74 ha
0,51
0,52
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
2,82 ha
0,02
0,04
9340 Alzinars i carrascars segura
6709,48 ha
44,11
3,09
9540 Pinedes mediterrànies segura
16,2 ha
0,11
0,01
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
3 nº UTM10
13,04
1044 Coenagrion mercuriale
3 nº UTM10
11,11
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1075 Graellsia isabelae
0 ha
0
1078 Callimorpha quadripunctaria
3 nº UTM10
7,5
1083 Lucanus cervus
5 nº UTM10
8,06
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1092 Austropotamobius pallipes
17,53 km
1,77
1138 Barbus meridionalis
19,44 km
2,82
1303 Rhinolophus hipposideros
3 colònies no rellevants
1,11
1303 Rhinolophus hipposideros
15211,74 ha
1,11
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
1,11
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies rellevants
0,57
1304 Rhinolophus ferrumequinum
15211,74 ha
0,57
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies no rellevants
0,57
1305 Rhinolophus euryale
15211,74 ha
1,5
1307 Myotis blythii
15211,74 ha
2,54
1308 Barbastella barbastellus
15211,74 ha
3,65
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1316 Myotis capaccinii
422,27 ha
0,5
1321 Myotis emarginatus
15211,74 ha
1,35
1355 Lutra lutra
86,19 km
2,5

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
33,33
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  6420
  3170*
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  6420
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  Coenagrion mercuriale
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9160
  9150
  9120
  9130
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3170*
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Coenagrion mercuriale
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels regs i canals tradicionals i millora de la naturalitat de riberes i torrents amb poca cobertura arbòria Coenagrion mercuriale
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  3170*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Coenagrion mercuriale
  91E0*
  6420
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3170*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix. 3170*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis blythii
  Myotis capaccinii
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus hipposideros
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  91E0*
  9160
  9150
  9120
  9130
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  9340
  9150
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Oxygastra curtisii
  Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9160
  9150
  9120
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9120
  9130
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9160
  9150
  9130
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6420
  6210
  3170*
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210